10 marca 2021

NAGRODY MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA

Rzeszów, 2021-03-10

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                                 
ul.
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów             

ERA.5831.3.2021                                                    

Państwo
Marszałek Województwa,
Prezydenci, Starostowie,
Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych
województwa podkarpackiego

Uprzejmie Państwa informuję, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. Nr 131, poz. 1078) z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, przyznawane są nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Do nagrody mogą być zgłaszani nauczyciele, którzy przepracowali w szkole co najmniej 2 lata, posiadają wyróżniającą ocenę pracy oraz spełniają kryteria wymienione w § 2 pkt 3 ww. rozporządzenia. 

Uzasadnienie wniosku powinno prezentować konkretne dokonania kandydatów określone w czasie. Treść całego wniosku wraz z uzasadnieniem powinna zmieścić się na jednej kartce, dwustronnie zadrukowanej. Do wniosku o przyznanie nagrody dla nauczyciela (nie dotyczy wniosku dla dyrektora) należy dołączyć opinię rady pedagogicznej.

Przypominam, że wnioski o przyznanie nagrody dla nauczyciela zatrudnionego w szkole/placówce składa dyrektor szkoły/placówki, a dla dyrektora szkoły organ prowadzący.

Wnioski (2 egzemplarze) o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.05.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Wnioski nadesłane po terminie oraz zawierające błędy nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji na temat sporządzania wniosków udziela Pani Joanna Mieszkowicz – główny specjalista Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, pod numerem telefonu: 17 867 11 14.

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Kurator Oświaty.

Administrator podane dane przetwarzać będzie w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody kuratora oświaty.

Podanie danych jest niezbędne do realizacji ww. celu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna na:  https://www.ko.rzeszow.pl/rodo/12.KI-wniosek_o_nadanie_odznaczenia.pdf

 

 

 

 

Załączniki

wniosek_nagroda_men_2021
Data: 2021-04-14, rozmiar: 13 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter