2 kwietnia 2024

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej

ERA.5831.3.2024.JM

 

Państwo
Marszałek Województwa,
Prezydenci, Starostowie,
Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych
województwa podkarpackiego 

 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1258) z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, przyznawane są nagrody Ministra Edukacji Narodowej.

Do nagrody mogą być zgłaszani nauczyciele, którzy przepracowali w szkole co najmniej 2 lata, posiadają wyróżniającą ocenę pracy oraz spełniają kryteria wymienione w § 2 pkt 3 ww. rozporządzenia. 

Treść całego wniosku wraz z uzasadnieniem powinna zmieścić się na jednej kartce, dwustronnie  zadrukowanej. Uzasadnienie wniosku powinno prezentować konkretne dokonania kandydatów określone w czasie. W ostatnim zdaniu uzasadnienia należy podać informację o opinii rady pedagogicznej (nie dotyczy wniosku dla dyrektora).

Przypominam, że wnioski o przyznanie nagrody dla nauczyciela zatrudnionego w szkole/placówce składa dyrektor szkoły/placówki, a dla dyrektora szkoły organ prowadzący.

Wnioski (2 egzemplarze) o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.05.2024 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Wnioski nadesłane po terminie oraz zawierające błędy nie będą rozpatrywane.

Osoby, którym zostaną przyznane nagrody, otrzymają zaproszenia na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, organizowaną w październiku przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, podczas której zostaną wręczone dyplomy.

Szczegółowych informacji na temat sporządzania wniosków udziela Pani Joanna Mieszkowicz – główny specjalista Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, pod numerem telefonu 17 867 11 14.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty

  Dorota Nowak-Maluchnik

Załączniki

Wniosek - nagroda MEN - 2024
Data: 2024-04-02, rozmiar: 13 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter