9 października 2023

Nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Rzeszów 2023-10-09

ZBF.3140.15.2023 MO                                                                         

Państwo Dyrektorzy Szkół,
których wnioski o przyznanie nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty
w 2023 roku zostały pozytywnie rozpatrzone

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uprzejmie informuję, że środki na wypłatę nagród Podkarpackiego Kuratora Oświaty przyznanych w 2023 roku zarezerwowane zostały w planie finansowym Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Podstawę do ich przekazania do szkół stanowić będzie nota księgowa obciążająca Kuratorium Oświaty w Rzeszowie kosztami nagrody, wystawiona przez szkołę/placówkę, która wnioskowała o przyznanie nagrody i która dokona wypłaty wraz z uwzględnieniem opisu wynikającego z obowiązującej klasyfikacji budżetowej, tj. (kryterium podmiotowe, kryterium przedmiotowe, kryterium rodzajowe).

W nocie księgowej należy wyodrębnić w Dz.801 w rozdz.80195:

§ 3040 – kwota nagrody brutto w złotych,
§ 4110- składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez pracodawcę,
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy
§ 4710 – składka na Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK (jeśli kogoś dotyczy)
§ 4780 – składka na Fundusz Emerytur Pomostowych (jeśli kogoś dotyczy)

Noty należy wystawić na:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
Wysokość nagrody brutto wynosi 4200 zł.

Dodatkowo należy w nocie podać nr. decyzji, numer rachunku bankowego szkoły, na który środki finansowe powinny być przekazane oraz imię i nazwisko nauczyciela któremu Podkarpacki Kurator Oświaty przyznał nagrodę.

Prawidłowo wystawione noty prosimy wysłać bezpośrednio na adres:

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
ul. Grunwaldzka 15,
35-959 Rzeszów
Do dnia 15 listopada 2023

    PODKARPACKI
KURATOR OŚWIATY

 Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter