27 października 2020

Organizacja roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii COVID-19 – odpowiedzi na pytania

27 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

 

 1. Czy jest możliwość modyfikacji tygodniowego rozkładu zajęć poprzez redukcję liczby lekcji np. zamiast 5 godzin języka polskiego skumulować to na 3 lekcjach zdalnych (z uwagi na dużą ilość czasu przebywania uczniów przed komputerem/tabletem podczas nauczania zdalnego)?
  Czy lekcja on-line może trwać 30 minut ? (3)

 

Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może, zgodnie z § 1 ust.1 pkt 15 rozporządzenia MEN z dnia 4 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 (Dz.U.2020.1539), czasowo zmodyfikować tygodniowy rozkład zajęć, ale nie oznacza to zmniejszenia liczby godzin poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych dla każdej klasy w ramowych planach nauczania. 

Zgodnie z § 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 (Dz.U.2020.1539)  godzina lekcyjna w nauczaniu tzw. zdalnym trwa 45 min.,  ale w uzasadnionych przypadkach   dyrektor może dopuścić prowadzenie zajęć  trwających 30 minut.

 

 

 1. Czy świetlica szkolna, biblioteka może pracować zgodnie z ustalonym harmonogramem?

 

W oparciu  o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia  12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 (Dz.U.2020.1394) dyrektor odpowiada za realizacje zadań szkoły, a zatem  za pracę świetlicy i biblioteki. W przypadku szkoły podstawowej dostosowuje się  organizację świetlicy i biblioteki do potrzeb szkoły wynikających  po pierwsze z  faktu ograniczenia funkcjonowania od 24 października do 8 listopada 2020 r. w zakresie dotyczącym klas IV –VIII, po drugie z faktu nieograniczenia funkcjonowania  w zakresie klas I-III.

W związku z powyższym w okresie od 24.10 do 08.11 świetlica działa w odniesieniu do potrzeb rodziców uczniów klas I-III. Zasady pracy świetlicy i biblioteki powinny zostać  określone i zgodnie z § 1 ust.1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia  2020 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                                 i zwalczaniem COVID 19 (Dz.U.2020.1394) przekazane uczniom, rodzicom                              i nauczycielom.

 

 1. Jeżeli uczeń nie będzie mógł uczyć się zdalnie w domu, będzie mógł uczyć się stacjonarnie w szkole, co z dowożeniem ? Gmina ma zapewnić?

 

Uczeń w przypadku braku możliwości realizowania zajęć w domu, może uczyć się stacjonarnie lub zdalnie w szkole.  Zgodnie z § 2 ust. 3f rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października  2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 (Dz.U.2020.1870) zorganizowanie zajęć stacjonarnych lub umożliwienie udziału w zdalnych jest obowiązkiem dyrektora.

 

 1. Czy mogą odbywać się zajęcia SKS w małych grupach?

O organizacji zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów decyduje dyrektor szkoły, uwzględniając sytuację epidemiczną oraz wytyczne GIS.

 

 1. Co z klasami mistrzostwa sportowego? Czy  mogą realizować zajęcia sportowe stacjonarnie np. na basenie?

Zgodnie z  rozporządzeniem  Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 (Dz.U.2020.1870) czasowo od 24 października do 8 listopada 2020 r. ograniczono funkcjonowanie szkół podstawowych w zakresie klas IV- VIII, a zatem wszystkich ich rodzajów, w tym mistrzostwa sportowego w zakresie klas IV- VIII.  Klasy I-III realizują kształcenie w pełni z uwzględnieniem wytycznych GIS.  

 

 1. Czy dzieci do lat 16 mogą same przyjść do szkoły na rewalidację ? /premier ogłosił, że dzieci nie mogą się same poruszać a rodzic w pracy/.

 

W dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16 roku życia odbywa się wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.

 

 1. Czy realizujemy godziny z PPP

 

Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi przedszkola, szkoły podstawowe  dla uczniów z klas I-III prowadzą naukę w trybie stacjonarnym. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana przez nauczycieli w szkole w trakcie bieżącej pracy z dziećmi
i uczniami oraz w formie zajęć specjalistycznych. 

Natomiast uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę na odległość. Stąd Dyrektor ustala czas i zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów  realizujących naukę w tej formie.  

 

 1. Czy zajęcia dodatkowe rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów oraz zajęcia w ramach ppp realizujemy zdalnie?

 

Dyrektor szkoły po rozpoznaniu potrzeb uczniów ustala organizację zajęć dodatkowych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów, również Dyrektor ustala czas i zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów  realizujących naukę w formie zdalnej.

 

 1. Czy klasy mistrzostwa sportowego i sportowe mogą trenować na sali gimnastycznej w szkole?

 

Zgodnie z art. 3g Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz.1859):

od dnia 21 października 2020 r. w przypadku szkół ponadpodstawowych sportowych, szkół ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, o których mowa w § 1a i § 1b, zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3a, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia wynika możliwość ich realizacji
z wykorzystaniem tych metod i technik.

 

 1. Stołówka działa dla klas 1 – 3. Czy dobrze myślę ?

 

Stołówka szkolna powinna działać, ponieważ zgodnie z nadaniem nowego brzmienia § 1a wskazanego Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1870) ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV–VIII. Oznacza to, że klasy I – III funkcjonują w dotychczasowym systemie pracy szkoły, a uczniowie mogą korzystać ze stołówki.

 

 1. Co z takimi zajęciami jak SKSy?

 

Zajęcia SKS dla klas IV – VIII i w szkołach ponadpodstawowych powinny zostać zawieszone zgodnie z § 1a Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1870)  wskazującym na ograniczenie funkcjonowania klas IV–VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych w okresie od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. Organizacja zajęć rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów należy od decyzji dyrektora.

 

 1. Czy zmienić organizację nauczania indywidualnego?

 

W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia indywidualnego nauczania  i indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego nie muszą odbywać się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami. Zajęcia te mogą być zorganizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Z wnioskiem w tej sprawie muszą zgłosić się do dyrektora przedszkola/szkoły rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni uczeń. Zajęcia te nadal będą musiały odbywać się w indywidualnym kontakcie nauczyciela lub nauczycieli z dzieckiem lub uczniem.

Podstawa prawna:

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1537).

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1538) – dotyczy uczniów klas dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej objętych indywidualnym nauczaniem.

 

 1. Czy dzieci klas I-III mogą samodzielnie wracać do domu? skończyły 7 lat i rodzice wydali zgodę na samodzielny powrót do domu.

 

Tak, mogą samodzielnie przemieszczać się w drodze do szkoły i ze szkoły.

 

 1. Dyrektorzy szkół specjalnych i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych mają podjąć decyzję czy będzie to uregulowane to w nowym rozporządzeniu. Na jakiej podstawie maja podjąć decyzję jeśli nie ma decyzji sanepidu.

 

Zadane pytanie jest niepełne. Jeżeli chodzi o podstawę prawną podjęcia  decyzji o organizacji  nauczania to informuję, że:

Na podstawie § 1a ust. 1 zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 23 października 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020.1870), dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, a także szkół specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej mogą sami w  okresie od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r.  decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

 

 1. To jak organizować zajęcia stacjonarne/zdalne na terenie szkoły jeżeli uczniowie nie mogą bez opieki dorosłej wychodzić z domu?

 

W dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 jest obowiązek przemieszczania się dzieci do 16 roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.

 

 1. Jak długo ma trwać jednostka lekcyjna w systemie zdalnym?

 

Zgodnie z § 1a  rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor jednostki systemu oświaty może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut.

 

 1. Jeśli uczeń nie ma dostępu do nauki zdalnej, to kto go przyprowadza i odbiera ze szkoły gdy zorganizujemy mu naukę w szkole? Rodzice pracują i nie są w stanie sprawować opieki. A świetlica?

 

Przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze szkoły w celu korzystania przez ucznia z możliwości nauki zdalnej na terenie szkoły (w przypadku braku dostępu do nauki zdalnej w domu) odbywa się na takich samych zasadach jak podczas nauczania w formie tradycyjnej. Rodzice ucznia zapewniają dziecku możliwość dotarcia do szkoły i odbierają go po zajęciach. Szkoła zapewnia uczniowi opiekę w czasie jego pobytu w szkole oraz możliwość korzystania ze świetlicy w ustalonych godzinach.

Dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować zajęcia świetlicowe dla uczniów klas I-III, jeśli rodzice wyrażą potrzebę, by ich dzieci korzystały ze świetlicy.

 

 1. Czy zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej można prowadzić w szkole?

 

Z Rozporządzenia MEN z dnia 23 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wynika, że w przypadku szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV–VIII w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub braku możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek:

1) zorganizować zajęcia w szkole,

2) umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Dotyczy to również zajęć rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

 

 1. Jeśli skracamy lekcje online do 30 min. informujemy o tym KO oraz organ prowadzący.

 

Zgodnie z § 1a  rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor jednostki systemu oświaty może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut. Nie ma obowiązku zgłaszania tego do kuratorium.

 

 1. W jaki sposób ewidencjonować obecność uczniów w czasie zdalnego nauczania jeżeli platforma tego nie umożliwia?

 

O sposobie dokumentowania obecności ucznia w wirtualnej szkole decyduje dyrektor szkoły
w formie wewnętrznego zarządzenia.

 

 1. W jakiej formie prowadzić dotychczasowe nauczanie indywidualne które do tej pory odbywało się w domu ucznia?
   

Decyzja w tym zakresie powinna być podjęta na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem, co pozwoli uwzględnić przesłanki zdrowotne, które były przyczyną nauczania indywidualnego.

 

 1. Czy nauczyciel wspomagający może prowadzić wspomaganie ucznia na terenie szkoły?

 

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia powinien realizować wszystkie zajęcia w ścisłej współpracy z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne, jak również z innymi nauczycielami uczącymi ucznia oraz specjalistami, w tym psychologiem, pedagogiem, logopedą, terapeutą pedagogicznym i wychowawcą.  Sposoby, formy i metody realizacji zajęć zależą przede wszystkim od indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych danego ucznia wynikających z rodzaju i stopnia jego niepełnosprawności. W obecnej sytuacji nauczyciel wspomagający powinien pracować z uczniem niepełnosprawnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, analogicznie jak pozostali.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

 


 

 1. Dzień dobry, czy w szkole mogą funkcjonować automaty z napojami i słodyczami? (szkoła ponadpodstawowa oraz liceum dla dorosłych).

Nie ma przeciwwskazań do funkcjonowania w szkołach automatów z napojami i słodyczami. Należy pamiętać o częstej dezynfekcji powierzchni dotykowych tych urządzeń oraz doposażenia otoczenia stanowisk z automatami w automaty do dezynfekcji rąk. Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych.

 1. Czy w klasie uczniowie mogą siedzieć po 2 osoby w ławce. Podobnie w przedszkolu – przy stolikach 6 osobowych? 

Zaleca się w miarę możliwości zachowanie dystansu 1,5 m pomiędzy stanowiskami uczniowskimi podczas prowadzenia zajęć lub rozważenie wyposażenia stanowisk uczniowskich w przyłbicę dla każdego ucznia/nauczyciela.

 1. Czy w VIII klasie 30 osobowej, w której uczniowie siedzą w podwójnych ławkach i nie ma miejsca na dostawienie dodatkowych ławek nakazać dzieciom zakładanie maseczek lub przyłbic? Kto powinien je zakupić- dyrektor czy rodzice we własnym zakresie?

Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek, ale w miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły. Gdy nie ma możliwości zachowania dystansu dyrektor placówki może wprowadzić obowiązek noszenia maseczek/przyłbic w salach lekcyjnych, na korytarzach i w szatni. Środki ochrony ust może zapewnić dyrektor, organ prowadzący lub rodzic.

 1. Czy pomoc nauczyciela, woźna – mogą przynosić posiłki z kuchni dla dzieci.

Wytyczne GIS nie pozwalają personelowi kuchennemu na kontakt z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi. Wydawanie posiłków należy tak zorganizować aby zastosować się do tych zaleceń.

 1. Czy można wykorzystywać basen z piłeczkami?

Nie zaleca się wykorzystywania basenu z piłeczkami. Należy używać takie przedmioty i sprzęty, które łatwo myć, czyścić i dezynfekować.

 1. Jak rozwiązać problem korzystania przez dzieci w przedszkolu z przyborów typu kredki, nożyczki?

Zaleca się, aby każde dziecko miało na wyposażeniu własne przybory.

 1. Czy dzieci mogą przynosić do przedszkola kanapki z domu i wodę mineralną w butelkach? Czy pracownicy szkoły mogą przygotowywać dla uczniów herbatę?

Jeżeli przedszkole nie prowadzi dożywiania dzieci mogą przynosić kanapki i wodę mineralną w butelkach z zachowaniem środków higieny mycia i dezynfekcji rąk.

 1. Czy gazetki ścienne i kwiaty nie stanowią zagrożenia i można je pozostawić w szkole? Co z dywanami i firankami?

Gazetki ścienne i kwiatki można pozostawić w szkole, trzeba tylko pamiętać, aby nie były w zasięgu dotyku dzieci. Firanki można zostawić, decyzja leży w gestii dyrektora. W placówkach, w których podłoga wyłożona jest wykładziną dywanową należy rozważyć możliwość przykrycia jej innym materiałem zmywalnym, lub zapewnić odpowiednie jej codzienne czyszczenie. Należy zastanowić się koniecznością pozostawienia dywanów. Przy podjęciu decyzji o ich pozostawieniu, należy zapewnić ich skuteczne codzienne czyszczenie.

 1. Czy zabawki typu puzzle, gry planszowe, których nie można skutecznie dezynfekować, można używać pod warunkiem odłożenia na kilkudniową kwarantannę.

Zgodnie z wytycznymi GIS w sali, w której przebywa grupa należy usunąć wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. W przypadku zastosowania kilkudniowej kwarantanny przedmioty typu puzzle i gry planszowe, podobnie jak książki w bibliotece, mogą  być jednorazowo użyte i ponownie poddane kwarantannie.

 1. Czy w szkole może działać sklepik prowadzony przez osobę z zewnątrz?

W szkole może działać sklepik prowadzony przez osobę z zewnątrz z zachowaniem środków ostrożności – maseczki, środki do dezynfekcji rąk, odległości między klientami.

 1. Jak w reżimie sanitarnym zorganizować w szkole z oddziałami przeszklonymi dożywianie w formie cateringu, kiedy w szkole nie ma personelu pomocniczego na stałe w szkole zatrudnionego? Posiłki mają być przywożone do szkoły w dużych termosach i przeznaczone do porcjowania przez pracowników szkoły.

Należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za porcjowanie posiłków, z zachowaniem podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa. Osoba ta musi posiadać badania do celów sanitarno-epidemiologicznych. 

 1. Czy gdy przedszkole ma odkurzacz piorący to wykładziny mogą pozostać na sali ?

       Najlepszym wyjściem  w obecnej sytuacji, byłoby zapewnienie powierzchni podłogi łatwo zmywalnej, odpornej na detergenty. W placówkach, w których podłoga wyłożona jest wykładziną dywanową należy rozważyć możliwość przykrycia jej innym materiałem zmywalnym, lub zapewnić odpowiednie jej codzienne czyszczenie.

 1. Czy przyłbica dla ucznia w czasie pobytu w szkole od września 2020 r. jest obowiązkowa ?

Przyłbica dla ucznia nie jest obowiązkowa, jest rekomendowana w przypadku braku możliwości zachowania dystansu. Decyzję o stosowaniu przyłbic ostatecznie podejmuje dyrektor placówki.

 1. Czy jeśli nie ma możliwości przygotowania odrębnego pomieszczenia (izolatki) dla potencjalnych uczniów, w oczekiwaniu na odbiór przez rodzica, czy można w takiej sytuacji wyznaczyć jedynie miejsce w sali w odpowiedniej odległości?

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych

 1. Podczas dowozu autobusem szkolnym dzieci obowiązują maseczki, czy przed wpuszczeniem dzieci do autobusu należy zdezynfekować im dłonie i dokonać pomiaru temperatury?

Należy dopilnować, aby w pojeździe każde dziecko posiadało środki ochrony osobistej (osłonę ust i nosa). Nie ma obowiązku dezynfekowania dłoni przed wejściem do autobusu, należy pamiętać że dzieci poniżej 6 roku życia nie powinny używać płynu do dezynfekcji rąk. O dezynfekcji rąk decyduje właściciel firmy przewozowej. Nie ma obowiązku pomiaru temperatury.

 1. Czy dzieci muszą chodzić w maseczkach?

Podczas pobytu w placówce dzieci nie muszą mieć założonych maseczek/przyłbic, ale w miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły. Decyzję o stosowaniu środków ochrony indywidualnej przez uczniów i nauczycieli podejmuje dyrektor placówki.

 1. Czy trzeba mierzyć codziennie temperaturę uczniom i przedszkolakom a także pracownikom?

Nie ma obowiązku codziennego pomiaru temperatury ciała uczniom i przedszkolakom. Pomiar temperatury może odbywać się wyłącznie za zgodą rodzica. Zaleca się, aby placówka posiadała termometr bezdotykowy (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie.

 1. Czy uczniów można skierować na badania dla celów sanitarno- epidemiologicznych do Powiatowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych w celu możliwości realizowania praktyki zawodowej przez ucznia np. w obiekcie gastronomicznym, handlowym?

Badania do celów sanitarno epidemiologicznych dla uczniów odbywają się w oparciu o te same przepisy co w latach ubiegłych.

 1. Czy ogólne wytyczne dla gastronomii obowiązują w stołówce bursy (np. odległość między stolikami)?

Takie same wytyczne MEN, MZ i GIS dla gastronomii obowiązują w stołówkach bursy i  internatu.

 1. Jak monitorować pracę osób sprzątających? Czy należy prowadzić rejestr – częstotliwości dezynfekcji?

Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, wyłączników.

 1. Czy w przedszkolu należy przeliczać metry czy przyjąć do grupy 25 dzieci?

Zgodnie z wytycznymi GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 należy przeliczać metry. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.

 1. Jakie środki bezpieczeństwa powinien zastosować nauczyciel prowadzący zajęcia logopedyczne?

W gabinecie logopedycznym powinien znajdować się płyn do dezynfekcji rąk, podczas zajęć nauczyciel w celu zachowania bezpieczeństwa może zakładać maseczkę/przyłbicę.

 1. Czy izolatka może znajdować się w gabinecie higienistki?

Izolatka może znajdować się w gabinecie higienistki, należy pamiętać o zdezynfekowaniu pomieszczenia, w którym przebywała osoba podejrzana o zachorowanie na Covid-19

 1. Co z rekomendacją dotyczącą noszenia przyłbic?

Według wytycznych GIS, MZ i MEN w placówce należy  zachowywać bezpieczny dystans (1,5 m) pomiędzy uczniami, zwłaszcza w przestrzeniach wspólnych. Jeśli z uwagi na warunki lokalowe i liczbę uczniów nie jest to możliwe do spełnienia, dyrektor może rozważyć wprowadzenie obowiązku  noszenia maseczek lub przyłbic.

 1. Czy mamy prosić o zaświadczenie lekarskie czy wystarczy przy alergii oświadczenie rodzica?

Dyrektor może prosić o zaświadczenie lekarskie w tej kwestii jeżeli ma to zapisane w regulaminie.

 1. Czy można prosić uczniów pełnoletnich o składanie oświadczeń w każdym dniu, że są zdrowi i nie mieli kontaktu?

Dyrektor placówki może zlecić składanie oświadczeń od uczniów pełnoletnich, że nie przejawiają żadnego zachorowania, jeżeli ma to zapisane w regulaminie.

 1. Czy w przedszkolu można organizować uroczystości z udziałem rodziców, zapraszać teatrzyki z zewnątrz?

Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). Decyzję w tej kwestii podejmuje dyrektor.

 1. Czy pracownicy szkoły mogą przygotowywać dla uczniów herbatę? Czy lepiej, aby uczniowie mieli swoją wodę do picia?

Pracowniczy szkoły mogą przygotowywać herbatę dla uczniów z zachowaniem wszelkich środków ostrożności  (maseczki, dezynfekcja rąk, rękawiczki)

 1. Przy jakiej temperaturze należy odsyłać dziecko do domu?

Temperatura ciała w przedziale 37.1- 38 stopni zasadniczo jest uznawana za stan podgorączkowy mogący świadczyć o rozpoczynających się problemach zdrowotnych. Nie jest to jednak regułą. Temperatura ciała w granicach około 37,2 do 37,5 stopni może mieć róże przyczyny, np. związane z problemami metabolicznymi, stresem związanymi z egzaminem, wysiłkiem fizycznym (związanym z pośpiechem). Ostateczną decyzje o odizolowaniu dziecka i odesłaniu go do domu podejmuje dyrektor.

 1. Czy w przedszkolu prowadzimy religię, zajęcia prowadzi nauczyciel z zewnątrz?

W przedszkolu zajęcia mogą prowadzić nauczyciele z zewnątrz z zachowaniem środków ostrożności.

 1. Czy pracownicy w kuchni muszą nosić przyłbice i rękawiczki?

Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. Zaleca się pracownikom w kuchni stosowanie rękawiczek podczas przygotowywania posiłków.

Organizacja pracy

 

 1. W jakiej formie zorganizować zebranie rodziców uczniów uczęszczających do szkoły, związane z wyborem trójek klasowych, Rady Rodziców, które zwykle organizowane były we wrześniu?
 2. W jakiej formie zorganizować rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów – np. tradycyjnie apel na sali gimnastycznej/korytarzu czy np. w salach? Czy należy zrezygnować z uroczystości inauguracyjnych rok szkolny 2020/2020 i rok szkolny rozpocząć jedynie w klasach (spotkania z wychowawcami)?
 3. Jak w reżimie sanitarnym należy organizować uroczystości szkolne, spotkania z rodzicami, posiedzenia rad pedagogicznych gdy liczba uczniów w szkole wynosi 450, a nauczycieli 80?

Decyzja w tej sprawie należy do dyrektora szkoły. W obecnej sytuacji związanej z funkcjonowaniem jednostek systemu oświaty, dyrektor szkoły powinien mieć na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów oraz innych osób, a także wytyczne m.in. dotyczące zachowania odpowiedniej odległości od drugiej osoby czy liczby osób przebywających w pomieszczeniu o określonej powierzchni. Biorąc te wszystkie uwarunkowania pod uwagę, dyrektor powinien ocenić, czy jest możliwość zorganizowania uroczystości, zebrań itp. dla wszystkich uczniów czy rodziców  w tym samym dniu (o tej samej godzinie), czy podzielić wydarzenie na etapy, różne dni.

 1. Czy zajęcia z wychowania fizycznego w czasie deszczu, wiatru i innych trudnych warunków mogą odbywać się w sali gimnastycznej? W jaki sposób przeprowadzać lekcje wychowania fizycznego w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych w grupie 25 uczniów (łączona kl. VIII i VII) w zastępczej sali gimnastycznej o metrażu 55 m.

Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

 1. Jak przeprowadzić próbną ewakuację w warunkach reżimu sanitarnego?

Planując próbną ewakuację  dyrektor powinien uwzględnić wytyczne dotyczące dystansu społecznego, w razie potrzeby zakrycie przez uczniów i nauczycieli ust i nosa.

 1. Czy można organizować wycieczki szkolne?

 Organizowanie wycieczek jest dopuszczalne. Organizując je, należy zachować obowiązujące przepisy prawa i zasady bezpieczeństwa.

 1. Jakie jest stanowisko Kuratorium Oświaty w kwestii nauczania hybrydowego w klasach IV-VIII (duża liczebność klas, 26 oddziałów, mała powierzchnia, 1 boks szatniowy dla dwóch klas).

Standardowym sposobem organizacji zajęć będą zajęcia tradycyjne, w szkole. Dyrektor szkoły będzie mógł zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i wprowadzić kształcenie mieszane (hybrydowe)  lub zdalne – wariant. Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu. Wprowadzenie żółtej lub czerwonej strefy na terenie danego powiatu nie oznacza automatycznego przechodzenia pracy szkół w tryb mieszany czy zdalny. W takich wypadkach powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna może zalecić tylko ograniczone działania, jak np. obowiązek zasłaniania ust i nosa.

 

Dokumentacja

 

 1. Czy wobec sytuacji epidemicznej i zaleceń w zakresie niepożyczania sobie przez uczniów przyborów możliwa jest czasowa rezygnacja na czas stanu epidemii z wymagań odnośnie potwierdzania własnoręcznym podpisem na listach słuchaczy szkół policealnych obecności na każdej lekcji? Obecnie jest taki wymóg wg rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji szkolnej.

Zgodnie z wytycznymi GIS zaleca się, aby słuchacze przestrzegali zasad higieny (dezynfekcja rąk), posiadali własne przybory do pisania. Należy przypominać słuchaczom, aby ich nie udostępniali innym osobom.

 

Specjalne potrzeby edukacyjne

 

 1. Dziecko z orzeczeniem chodzi na zajęcia SI do pobliskiej szkoły, prowadzi go pomoc nauczyciela, czy może chodzić?

Udział dziecka w tych zajęciach jest możliwy przy zachowaniu obowiązujących wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

 1. Czy indywidualna opinia lekarska, ucznia przewlekle chorego o potrzebie wdrożenia nauczania zdalnego jest wiążąca dla dyrektora? Jak zapewnić uczniom cierpiącym na choroby przewlekłe bezpieczeństwo w szkole w czasach pandemii? Czy uczniowie np. z astmą, cukrzycą itp. powinni mieć nauczanie indywidualne?

Decyzja o tym, czy uczeń przewlekle chory może uczestniczyć w lekcjach stacjonarnych w tym zakresie powinna być podjęta na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem z chorobą przewlekłą. Organizacja nauczania indywidualnego odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r., poz.1616)

 1. Czy dzieci z alergią, muszą mieć zaświadczenie od lekarza, czy to ma być oświadczenie rodzica (chodzi o zwolnienie z obowiązku zakładania maseczki – astma, czy niepokojące objawy zdrowotne wywołane przez alergię).

 

Nie ma obowiązku noszenia maseczek w szkole. Dyrektor może podjąć decyzję o konieczności zakładania ochrony na usta i nos w częściach wspólnych (korytarze, szatnie).

 

Pracownicy szkoły

 

 1. Jakie środki bezpieczeństwa powinien zastosować nauczyciel prowadzący zajęcia logopedyczne?
 2. Co z nauczycielami uczącymi w 5-7 szkołach? Czy w przedszkolu prowadzimy religię, zajęcia prowadzi nauczyciel z zewnątrz?

O organizacji pracy nauczycieli decyduje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, który zgodnie z art. 7 ustawy – Karta Nauczyciela jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników. Nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania  zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danej jednostce oświatowej.

 1. Czy w przedszkolu mogą się odbywać indywidualne zajęcia logopedyczne prowadzone przez logopedę zatrudnionego przez NFZ?

Takie zajęcia mogą być zorganizowane przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole.

Bursy

 

 1. Czy rekomendacja dotycząca noszenia przyłbic podczas zajęć szkolnych dotyczy również wychowanków Burs? Czy młodzież i pracownicy muszą nosić maseczki na terenie placówki? Czy obowiązują szczegółowe wytyczne dotyczące zakwaterowania ilości wychowanków w pokojach mieszkalnych?

 

Wytyczne dotyczące organizacji pracy bursy znajdują się na stronie:  
https://www.gov.pl/attachment/1608a215-a749-4b49-8a96-023093181517

 

Przedszkola

 

 1. W oddziale przedszkolnym są dzieci w wieku 3-6 lat. Czy w stosunku do dzieci 3-letnich mogą być zastosowane te same procedury, które będą stosowane do pozostałych dzieci?
 2. Co zrobić gdy metraż pozwala przyjąć 14 dzieci, a w ramach rekrutacji przyjęto 25? Co ma decydować o przyjęciu tylko tej liczby? (Czy kryterium może być takie: 6 latki jako obowiązkowe plus dzieci, których obydwoje rodziców pracuje)?
 3. Czy w przedszkolu w ranku mogą dzieci schodzić się z więcej niż jednej grupy wspólnie?

Aktualne wytyczne GIS dla dyrektorów przedszkoli znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

 

 1. Czy w reżimie sanitarnym pracownicy poradni psychologiczno -pedagogicznych mogą realizować zajęcia dla uczniów, prowadzić spotkania dla rodziców, biorąc pod uwagę fakt, że niejednokrotnie zajęcia te realizowane są metodami aktywnymi w bliskim kontakcie uczestników. Czy Dyrektorzy zarówno PPP jak i szkoły powinni mieć na te okoliczność opracowane procedury?

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne pracują zgodnie z wytycznymi  MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. https://www.gov.pl/attachment/1608a215-a749-4b49-8a96-023093181517

 

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter