22 października 2021

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – nabór wniosków na 2022 rok

Rzeszów, 2021-10-18

WiJ.531.1.168.2021.DSE                                                                              

Organy prowadzące publiczne i niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne z terenu województwa podkarpackiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam o zbliżających się terminach składania wniosków na 2022 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025”.

Dyrektor szkoły, placówki wychowania przedszkolnego lub biblioteki pedagogicznej występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Programu – do dnia 31 października 2021 r.

Organ prowadzący składa wniosek wraz z załącznikiem (Wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół, bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia) do dnia 20 listopada 2021 r.

Komplet ww. dokumentów należy przesłać lub złożyć do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. 

Decyduje data wpływu do kancelarii.

Ocenie nie podlegają wnioski niepełne lub złożone po terminie.

Informacja dla organu prowadzącego dotycząca złożenia załącznika do wniosku (Wykazu placówek wychowania przedszkolnego, szkół, bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia).

Należy wejść na stronę https://ko.rzeszow.pl/app/nprc/formularz

Po wypełnieniu danych przedszkola/szkoły/biblioteki wnioskujących o dofinansowanie należy dodać szkołę do zestawienia.

Po wypełnieniu zestawienia (obejmującego wszystkie przedszkola/szkoły/biblioteki wnioskujące o dofinansowanie) proszę wygenerować plik PDF, następnie go wydrukować, podpisać, opieczętować, dołączyć do Wniosku organu prowadzącego przedszkole/szkołę/bibliotekę pedagogiczną, i dostarczyć do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Za pomocą przycisku E-mail prosimy o przesłanie zestawienia.

Wnioski w formie papierowej wraz z załącznikiem można składać:

  • osobiście w godz. 8.00 – 15.30 w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 
    przy ul. Grunwaldzkiej 15, z dopiskiem na kopercie:  „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”.
  • korespondencyjnie – przesyłając wniosek na adres:  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, z dopiskiem na kopercie:  „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”.

 

W związku z pytaniami organów prowadzących dotyczącymi kolumny Obszar Strategicznej Interwencji (OSI) w załączniku do wniosku organu prowadzącego, poniżej zamieszczono

link do strony, na której (w załącznikach) wylistowano gminy zagrożone marginalizacją i miasta tracące funkcje.

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego

Pliki do pobrania:

Wniosek organu prowadzącego placówkę wychowania przedszkolnego/szkołę/bibliotekę pedagogiczną.

Wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół, bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego na 2022 rok w ramach “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3.

Wniosek dyrektora placówki wychowania przedszkolnego

Wniosek dyrektora szkoły/biblioteki pedagogicznej

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter