6 grudnia 2023

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Rozliczenie, sprawozdanie oraz monitorowanie za 2023 rok

Rzeszów, 2023-12-06

ERA.531.1.59.2023.LW                                                                            

Szanowni Państwo,
Organy prowadzące przedszkola, oddziały przedszkolne, szkoły, biblioteki pedagogiczne
w województwie podkarpackim

 

Dotyczy sprawozdań i monitoringu z realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w roku budżetowym 2023 

W związku z realizacją Priorytetu 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, przypominam o obowiązku przedłożenia do 15 stycznia 2023 r. sprawozdań i monitoringu z realizacji programu za rok 2023.

I. Placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne, które otrzymały wsparcie na 2023 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, mają czas do końca grudnia na realizację zaplanowanych zakupów.

Organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne przypominam o obowiązkach sprawozdawczych. Do 15 stycznia 2024 roku wojewodowie będą czekali na sprawozdania z realizacji Priorytetu 3 NPRCz 2.0. Razem z tabelą sprawozdawczą (odrębną dla Kierunku interwencji 3.1. i Kierunku interwencji 3.2.) należy przekazać wojewodom, za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, wypełnione tabele monitoringowe na potrzeby ewaluacji NPRCz 2.0. (także z podziałem na kierunki interwencji).

W celu wypełnienia tabel sprawozdawczych i monitoringowych z realizacji programu przez organ prowadzący, należy wejść na stronę systemu RSIO znajdującego się pod adresem: 

https://www.ko.rzeszow.pl/app/rsio

Następnie wybrać w menu Programy Rządowe Sprawozdanie za 2023 

Sprawozdanie finansowe, zestawienie ilościowe oraz informację o zrealizowanych działaniach KI 3.1 i KI 3.2  należy zapisać w systemie RSIO przyciskiem Zapisz, 

Aby prawidłowo uzupełnić tabele monitoringowe należy wybrać z menu Programy Rządowe – Monitorowanie za 2023 oraz dodać każdą szkołę osobno do zestawienia klikając przycisk Dodaj. 

Proszę nie korzystać z tabel zamieszczonych na stronie MEiN.           

II. Rozliczenie z wykorzystania wsparcia finansowego w 2023 roku powinno zostać zatwierdzone i  wygenerowane przez organ prowadzący na podstawie rozliczeń sporządzonych wcześniej przez szkoły/placówki w systemie RSIO w menu Programy Rządowe – Rozliczenie za 2023. Rozliczenie organu oraz szkół/placówek należy dostarczyć w terminie do 15 stycznia 2024 roku w formie papierowej na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (pocztą, epuap-em zaopatrzonym podpisem elektronicznym, osobiście).

Do rozliczenia należy dołączyć potwierdzone, przez osobę uprawnioną, za zgodność z oryginałem kopie dokumentów księgowych z dokonanych zakupów w ramach Programu.                                                          

Każdą fakturę należy opisać:
-„Zakupu dokonano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla …. (nazwa szkoły, przedszkola, biblioteki) i wskazać odpowiednio:

 1) w całości z dotacji,

 2) w całości z wkładu własnego,

 3) z dotacji w kwocie … + wkład własny w kwocie … „

-Sprawdzono pod względem merytorycznym – pieczątka i podpis osoby uprawnionej;
-Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym – pieczątka i podpis osoby uprawnionej;
-W przypadku szkół, przedszkoli, bibliotek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego należy podać klasyfikację budżetową.

Do każdej faktury należy dołączyć potwierdzenie zapłaty (data zapłaty na załączniku do rozliczenia musi być zgodna z datą na potwierdzeniu zapłaty).

Prosimy o zachowanie kolejności przekazanych dokumentów zgodnie z kolejnością wprowadzonych danych w systemie RSIO.

W razie pojawienia się pytań prosimy o kontakt:

– w sprawach merytorycznych:
lwiniarska@ko.rzeszow.pl , tel. 17 867 11 67,  
mmazur@ko.rzeszow.pl , tel. 17 867 11 25

– w sprawach związanych z rozliczeniem finansowym:
mochal@ko.rzeszow.pl, tel. 17 867 11 11

– w sprawach technicznych/informatycznych:
pprajzner@ko.rzeszow.pl , tel. 17 867 11 46.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter