11 lutego 2020

PILNE! Monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole w roku szkolnym 2019/2020

Monitorowanie będzie przeprowadzone w publicznych szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych: liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach
I stopnia. Monitorowanie obejmie 100% ww. szkół.

Termin od 02.01 do 31.03.2020 r

Dyrektorzy
publicznych szkół podstawowych,
ponadpodstawowych: liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia
w województwie podkarpackim

 

Szanowni Państwo,
zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej  w roku szkolnym 2019/2020 będzie prowadzone monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole w roku szkolnym 2019/2020.

Monitorowanie odbywa się poprzez stronę internetową: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy wypełniają zamieszczony tam arkusz monitorowania „Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole”.

Zobowiązuję Państwa Dyrektorów wszystkich publicznych szkół podstawowych
i ponadpodstawowych: liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół
I stopnia o terminowe wypełnienie ww. arkusza.

W związku z powyższym do zadań Państwa należeć będzie:

– dokonanie weryfikacji loginu i hasła;

– zarejestrowanie się na platformie SEO www.seo2.npseo.pl ;

– sprawdzenie w metryczce prawidłowości danych dotyczących szkoły (np. nazwa, typ, nr tel.)

(np. ankieta przeznaczona dla szkoły podstawowej jest błędnie uzupełniana przez przedszkole, pojawiają się ankiety wypełnione przez gimnazja);

– przed zamknięciem formularza należy sprawdzić, czy została udzielona odpowiedź na każde pytanie – jest to warunek konieczny, aby ankieta wyświetliła się jako poprawnie wypełniona;

– poprawne uzupełnienie ankiety w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2020 r..

 

Od Państwa dokładności i rzetelności zależą wyniki monitorowania w województwie podkarpackim.

Uwagi!

W przypadku zespołu szkół należy wypełnić oddzielnie arkusz dla każdego typu szkoły wchodzącej w skład zespołu.

Szkoły filialne nie uzupełniają odrębnych ankiet.

W przypadku omyłkowego wypełnienia ankiety (np. przez dyrektora przedszkola) należy ją usunąć.

Nieusunięte przez dyrektora, nieprawidłowo wypełnione ankiety, zostaną przywrócone do ponownego uzupełnienia. 

W związku z powyższym zobowiązuję Państwa Dyrektorów do kontroli statusu wypełnionej przez siebie ankiety.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter