4 marca 2020

PILNE! Monitorowanie wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym

 

Monitorowaniem będzie objęte łącznie 30% publicznych i niepublicznych:

a) przedszkoli każdego rodzaju (ogólnodostępne, integracyjne, specjalne);

b) szkół każdego typu (podstawowa, ponadpodstawowa) i rodzaju (ogólnodostępna, integracyjna, specjalna);

c) placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Termin: do 31 marca 2020 r.

Dyrektorzy
przedszkoli, szkół i placówek
w województwie podkarpackim

 Szanowni Państwo,

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej  w roku szkolnym 2019/2020 będzie prowadzone monitorowanie wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym w roku szkolnym 2019/2020.

Monitorowanie odbywa się poprzez stronę internetową: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy wypełniają zamieszczony tam arkusz monitorowania „Wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym”.

Zobowiązuję Państwa Dyrektorów wszystkich przedszkoli, szkół i placówek do terminowego wypełnienia ww. arkusza.

W związku z powyższym do zadań Państwa należeć będzie:

– dokonanie weryfikacji loginu i hasła;

– zarejestrowanie się na platformie SEO www.seo2.npseo.pl;

– sprawdzenie w metryczce prawidłowości danych dotyczących szkoły (np. nazwa, typ, nr tel.)

(np. ankieta przeznaczona dla szkoły podstawowej jest błędnie uzupełniana przez przedszkole, pojawiają się ankiety wypełnione przez gimnazja);

– przed zamknięciem formularza należy sprawdzić, czy została udzielona odpowiedź na każde pytanie – jest to warunek konieczny, aby ankieta wyświetliła się jako poprawnie wypełniona;

– poprawne uzupełnienie ankiety w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2020 r.

Arkusze w wersji *.docx oraz *.pdf dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od Państwa dokładności i rzetelności zależą wyniki monitorowania w województwie podkarpackim.

Uwagi!

W przypadku zespołu szkół należy wypełnić oddzielnie arkusz dla każdego typu szkoły wchodzącej w skład zespołu.

Szkoły filialne nie uzupełniają odrębnych ankiet.

W przypadku omyłkowego wypełnienia ankiety (np. z konta gimnazjum dla szkoły podstawowej, z konta przedszkola dla szkoły podstawowej, z konta gimnazjum dla liceum itp.) należy ją usunąć.

Nieusunięte przez dyrektora, nieprawidłowo wypełnione ankiety, zostaną przywrócone do ponownego uzupełnienia.

W związku z powyższym zobowiązuję Państwa Dyrektorów do kontroli statusu wypełnionej przez siebie ankiety.

 

wz. Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Stanisław Fundakowski
Wicekurator Oświaty

 

W przypadku pytań proszę kontaktować się z Panią Justyną Pałys St. Wizytatorem KO
w Rzeszowie, tel: 17 867 11 18

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter