28 października 2022

Pismo Ministra Edukacji i Nauki w sprawie oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły

Rzeszów, 2022-10-28

RW.5535.188.2022.BM

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
w województwie podkarpackim

W związku z pismem Ministra Edukacji i Nauki skierowanym do Kuratorów Oświaty, dotyczącym oceny pracy nauczycieli, przypominam, że podstawę prawną dokonywania oceny pracy nauczycieli i dyrektorów szkół stanowią wyłącznie przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.)  oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz.U. z 2022 r. poz. 1822).

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie, które uszczegóławia kryteria oceny pracy określone w ustawie, jest wystarczającym narzędziem do ustalenia miarodajnej oceny pracy nauczyciela. Zbędne są zatem jakiekolwiek dodatkowe akty wewnętrzne dyrektora szkoły czy organu prowadzącego szkołę w tym zakresie lub dodatkowe karty pomocnicze oceniania, tworzone w niektórych szkołach.

Ponadto przypominam, że organ sprawujący nadzór pedagogiczny (Podkarpacki Kurator Oświaty) jest  organem  odwoławczym od oceny pracy nauczyciela dokonanej przez dyrektora szkoły  i w przypadku złożenia przez nauczyciela odwołania (lub przez dyrektora szkoły wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy), sprawdza prawidłowość dokonania oceny.

Pomimo, że od ustalonej oceny pracy nauczyciel nie może odwoływać się do sądu pracy, ocena ta może jednak zostać poddana kontroli sądu, jeżeli jest przyczyną rozwiązania stosunku pracy. W wyroku z 29.06.2000 r., I PKN 710/99, OSNP 2002/1, poz. 6, Sąd Najwyższy uznał, że „sąd pracy rozpatrujący powództwo o przywrócenie do pracy kontroluje prawidłowość i rzetelność negatywnej oceny pracy nauczyciela zatrudnionego na czas nieokreślony jako przesłanki rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 6a i 27 ust. 3 ustawy […] Karta Nauczyciela”. Natomiast w wyroku z 25.02. 2020 r. II PK 164/18 Sąd Najwyższy stwierdził, iż ocena zasadności wypowiedzenia umowy o pracę nauczycielowi mianowanemu z powodu negatywnej oceny pracy, obejmuje zarówno badanie dochowania przez pracodawcę wymogów proceduralnych przy sporządzaniu takiej oceny, jak i jej merytoryczną prawidłowość.

wz. PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY
Stanisław Fundakowski
WICEKURATOR OŚWIATY

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter