12 kwietnia 2021

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego programu “Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku – terminy składania wniosków

Rzeszów, 2021-03-22

WiJ.531.4.4.2021                                                                             

Szanowni Państwo
Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych
Organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe
w województwie podkarpackim

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2019 r. poz. 267):

–  termin przekazania danych do organów prowadzących przez dyrektorów  publicznych szkół podstawowych (w tym szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej) upływa  15 kwietnia 2021roku.

– termin składania wniosków przez organ prowadzący do Wojewody Podkarpackiego upływa 30 kwietnia 2021 r.

Ważne informacje!

Organ prowadzący weryfikuje dane przekazane przez szkołę pod względem ich prawidłowości i kompletności i nie obejmuje wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Programu szkół, które przekazały dane nieprawidłowe, niekompletne lub przekazały je po terminie.

Jeżeli wniosek organu prowadzącego nie spełni wymagań określonych w § 8 ust 2 nie będzie podlegał ocenie merytorycznej.

Wydatki ponoszone w ramach realizacji zadania, objętego wsparciem finansowym stanowią  wydatki bieżące organów prowadzących. Wkład finansowy powinien być wydatkowany w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego. Natomiast wkład własny rzeczowy dotyczy zakupu usług lub wyposażenia określonych w § 2 ust 7 ww. rozporządzenia zakupionych w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego, ale nie później niż do dnia złożenia tego wniosku.

W § 8 ust. 5 rozporządzenia w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, wprowadzony został przepis dotyczący wskaźnika różnicującego punktację wniosków organów prowadzących szkoły w zależności od stopnia zamożności JST – wyliczony wskaźnik, odpowiedni dla programu dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem danych dla poszczególnych szczebli JST.

 

Wnioski do wojewody należy składać korespondencyjnie – przesyłając ofertę na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, z dopiskiem na kopercie: -„Posiłek w szkole i domu – moduł 3”.

Uwaga: decyduje data wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Wnioski złożone po upływie terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna, dokumenty, wzory wniosków, wskaźniki oraz szczegółowe informację znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/posilek-w-szkole-i-w-domu-modul-3

Kontakt informacyjny

st. wizytator Mariola Kiełboń
mail: mkielbon@ko.rzeszow.pl
tel.: 17 867 11 19

wz. PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY
Stanisław Fundakowski
WICEKURATOR OŚWIATY

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter