25 czerwca 2019

„Wyprawka szkolna” – program pomocy uczniom w 2019 r.

Rzeszów, 2019-06-25

ZBF.3122.26.1.2019

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie
Miast, Miast i Gmin, Gmin
w województwie

Uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają przygotowania do realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” – projekt uchwały wraz z załącznikiem oraz projekt rozporządzenia dostępne są na stronie www.legislacja.rcl.gov.pl.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie danych o występujących potrzebach w zakresie dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020.

Zgodnie z projektem Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”, pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych zostanie przyznana uczniom:

• słabowidzących,
• niesłyszących,
• słabosłyszących,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996 z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., z późn. zm.),

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 z późn. zm.), będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do:
1. branżowej szkoły I stopnia,
2. klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
3. klas I-III dotychczasowego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
4. klasy I pięcioletniego technikum,
5. klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
6. szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
7. klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
8. klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
9. klasy I liceum sztuk plastycznych,
10. klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
11. klas I-IV liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,
12. klas IV-VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed 1 stycznia 2019 r. oraz dopuszczonych od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 115 ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245 i 2432), będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:
1. klasy II i III branżowej szkoły I stopnia,
2. klas II-IV dotychczasowego technikum czteroletniego prowadzonych w pięcioletnim technikum.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. b ustawy o systemie oświaty będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:
1. klasy I branżowej szkoły I stopnia,
2. klasy I technikum pięcioletniego,
3. klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
4. szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, będzie wynosić:

• do kwoty 225 zł dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do prac
• do kwoty 390 zł dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia
• do kwoty 445 zł dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV–VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych

Dane szacunkowe, przygotowane zgodnie z załączoną tabelą, proszę przesłać do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2019 r. w formie papierowej. Prosimy o przekazanie również informacji negatywnych.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Załączniki

Załącznik - tabela - plik .xls
Data: 2019-06-25, rozmiar: 38 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter