28 lutego 2020

Zarządzenie Nr 7 / 2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dn. 28 lutego 2020r.

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
           ul. Grunwaldzka 15
             35-959 Rzeszów

ERA.110.10.2020

Zarządzenie Nr 7 / 2020
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych
w roku szkolnym 2019/2020, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Działając na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

§ 1 

  1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2019/2020 przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. W przypadku uzyskania przez ucznia zwycięskich miejsc w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, które nie zostały umieszczone w ww. wykazie, dyrektor szkoły i rada pedagogiczna po dokonaniu analizy regulaminu tych zawodów – uwzględniając powszechność dostępu, wymagany zasięg i ustalone w § 2 miejsca – podejmuje decyzję o dokonaniu wpisu na świadectwie ukończenia szkoły.
  3. Należy uwzględnić uzyskanie przez ucznia zwycięskich miejsc w zawodach organizowanych w innym województwie, które zostały umieszczone w wykazie opublikowanym przez właściwego kuratora oświaty.

§ 2

  1. Ustalam miejsca uznane za wysokie dla zwodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły w sposób następujący:
  • o zasięgu międzynarodowym – miejsca 1-8,
  • o zasięgu krajowym – miejsca 1-6,
  • o zasięgu wojewódzkim – miejsca 1-3,
  • o zasięgu powiatowym – miejsca 1-3,

nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem, a także wyróżnienia przyznane na podstawie regulaminu zawodów (konkursu), z wyłączeniem wyróżnień i nagród uzyskanych za udział w zawodach.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

wz. PODKARPACKIEGO
 KURATORA OŚWIATY                                                                       

Stanisław Fundakowski

WICEKURATOR OŚWIATY

Załącznik – Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2019/2020 przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter