9 stycznia 2023

Składanie wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Rzeszów, 2023-01-09

ERA.5832.3.2023.JM                                              

Państwo
Marszałek Województwa,
Prezydenci, Starostowie,
Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych
w województwie podkarpackim

 

Wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy składać do 17 lutego 2023 r.

Zasady nadawania Medali Komisji Edukacji Narodowej reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania ,,Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r. Nr 99, poz. 1073 z późn. zm.).

 W przypadku wniosku dla nauczyciela w rubryce nr 7 podpis i imienną pieczątkę oraz pieczątkę szkoły z aktualnym adresem składa dyrektor szkoły, a w przypadku złożenia wniosku dla dyrektora szkoły lub placówki odpowiednio organ prowadzący.

Wniosek należy wypełnić do rubryki nr 8 włącznie (po ostatnim zdaniu uzasadnienia  należy umieścić imienną pieczęć i podpis podmiotu sporządzającego wniosek). Rubrykę nr 9 wypełnia kurator oświaty.

Na początku uzasadnienia wniosku należy wpisać staż pracy. Uzasadnienie powinno zawierać konkretne osiągnięcia kandydata. Należy unikać opisywania kariery zawodowej i cech osobowości kandydata. Tekst uzasadnienia powinien prezentować osiągnięcia określone w czasie (należy uwzględnić terminy – daty realizowanych zadań i osiągnięć). Nie należy podawać imion i nazwisk uczniów/podopiecznych nauczyciela.

Wniosek dla nauczyciela musi być pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną (nie dotyczy wniosku dla dyrektora). Informację o opinii i dacie posiedzenia Rady Pedagogicznej należy podać w ostatnim zdaniu uzasadnienia.

Odpowiedzialność za poprawne sporządzenie wniosku zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym spoczywa na wnioskodawcy.

Nie należy dołączać dodatkowych kartek z uzasadnieniem.

Do wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej nie załącza się „zapytania o udzielenie informacji o osobie”.

Medal KEN przyznawany jest nauczycielowi raz w życiu. Proszę nie składać wniosków dla nauczycieli, którzy już Medal KEN otrzymali.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Wniosek należy wypełnić dwustronnie (jedna kartka) w 2 egzemplarzach i złożyć w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie lub przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, w nieprzekraczalnym terminie do 17 lutego 2023 r.

Osoby, którym zostaną nadane medale, otrzymają zaproszenia na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, organizowaną w październiku przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, podczas której zostaną wręczone przyznane medale.

Szczegółowych informacji na temat sporządzania wniosków udziela Pani Joanna Mieszkowicz główny specjalista Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, pod numerem telefonu:
17 867 11 14.

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Kurator Oświaty.
Administrator podane dane przetwarzać będzie w celu rozpatrzenia wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
Podanie danych jest niezbędne do realizacji ww. celu.
Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna na:
www.ko.rzeszow.pl/rodo/medalKEN.pdf

 

 

 

 

Załączniki

wzór wniosku - Medal KEN - 2023
Data: 2023-01-09, rozmiar: 34 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter