15 czerwca 2018

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019

Rzeszów, 2018-06-14

WiJ.5750.2.42.2018

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół dla młodzieży
województwa podkarpackiego

Uprzejmie proszę Państwa o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2017/2018, zgodnie z art.90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017 poz. 2198 z późn. zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890).

Kandydatami do stypendium mogą być uczniowie szkół dla młodzieży (publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych), którzy w roku szkolnym 2017/2018 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności wskazane w art. 90i ust.1 w/w ustawy:

1) laureat międzynarodowej olimpiady lub laureat i finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju; 

2) laureat konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe; 

3) uczeń szkoły ponadpodstawowej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki; 

4) uczeń uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów; 

5) uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Szkoły przeprowadzają procedurę typowania kandydatów do stypendium zgodnie z zasadami zawartymi w treści § 3 ust.1–2 w/w rozporządzenia.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń, dyplomów potwierdzających osiągnięcia kandydatów tylko w ostatnim roku szkolnym 2017/2018. Dokumenty muszą jednoznacznie potwierdzać osiągnięcie kandydata tj. zawierać informacje określone we wniosku: nazwę (olimpiady, turnieju, konkursu, zawodów sportowych itp.), organizatora, zdobyte miejsce/tytuł itd. Dokumenty obcojęzyczne muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
  2. oświadczenie wyrażające zgodę na publikowanie danych osobowych w przypadku przyznania stypendium
  3. klauzulę informacyjną.

Proszę Państwa Dyrektorów Szkół o staranne przygotowanie wniosków, w szczególności na właściwe zaklasyfikowanie osiągnięć uczniów, z uwzględnieniem opisu osiągnięć według wskazania w nawiasach, w każdej z wymienionych kategorii osiągnięć oraz załączenie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata do stypendium. Wnioski niewłaściwie wypełnione, bez dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata, niekompletne lub zawierające nieaktualne osiągnięcia, będą opiniowane negatywnie.

Wnioski kandydatów do stypendium wraz z załącznikami i pismem przewodnim zawierającym listę nazwisk i imion kandydatów do stypendium dyrektor szkoły przekazuje do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2018 r. Wnioski, złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Wyjątek stanowi uzupełniająca dokumentacja do złożonych w terminie wniosków zawierająca informację o osiągnięciach kandydatów, biorących udział w olimpiadach/ konkursach/zawodach sportowych, których finał odbywa się po 30 lipca 2018 r.

Wnioski kandydatów ze szkół artystycznych należy kierować do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

Jednocześnie proszę Państwa Dyrektorów Szkół, których wnioski o przyznanie stypendium wpłynęły do kuratorium (do 24 maja 2018 r.) o ich uzupełnienie o załącznik nr 3 tj. klauzulę informacyjną.

Załączniki:

W Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zadania związane ze Stypendiami Ministra Edukacji Narodowej koordynuje: Aleksandra Stawarz, tel. (017) 867-11-24.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch