7 kwietnia 2020

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021

Rzeszów, 2020-04-07

WiJ.5750.3.6.2020                                                                                         

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół
dla młodzieży, policealnych
województwa podkarpackiego

Uprzejmie proszę Państwa o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2019/2020, zgodnie z art.90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1481 z późn. zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890 z późn. zm.).

Kandydatami do stypendium mogą być uczniowie szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży oraz szkoły policealnej, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności wskazane w art. 90i ust.1 w/w ustawy:

1) laureat międzynarodowej olimpiady lub laureat i finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;

2) laureat konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;

3) uczeń szkoły ponadpodstawowej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;

4) uczeń uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;

5) uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Szkoły przeprowadzają procedurę typowania kandydatów do stypendium zgodnie z zasadami zawartymi w treści § 3 ust.1–2 w/w rozporządzenia.

Wniosek dla ucznia spełniającego warunki określone w art. 90i ust. 1 ustawy przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została powołana, w terminie:

1) do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku uczniów klas programowo najwyższych;

2) do dnia 6 lipca 2020 r. (termin sugerowany przez Kuratorium Oświaty) nie później jednak niż do 10 lipca 2020 r.– w przypadku uczniów pozostałych klas.

Do wniosku należy dołączyć: potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń, dyplomów potwierdzających osiągnięcia kandydatów tylko w ostatnim roku szkolnym tj. 2019/2020. Dokumenty muszą jednoznacznie potwierdzać osiągnięcie kandydata tj. zawierać informacje określone we wniosku: nazwę (olimpiady, turnieju, konkursu, zawodów sportowych itp.), organizatora, zdobyte miejsce/tytuł itd. Dokumenty obcojęzyczne muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Proszę Państwa Dyrektorów Szkół o staranne przygotowanie wniosków, w szczególności na właściwe zaklasyfikowanie osiągnięć uczniów, z uwzględnieniem opisu osiągnięć według wskazania w nawiasach, w każdej z wymienionych kategorii osiągnięć oraz załączenie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata do stypendium. Wnioski niewłaściwie wypełnione, bez dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata, niekompletne lub zawierające nieaktualne osiągnięcia, będą opiniowane negatywnie.

W związku z wprowadzonymi nowymi zasadami bezpieczeństwa, dotyczącymi konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, informuję, że dyrektorzy mogą przesłać elektronicznie wniosek kandydatów do stypendium wraz z załącznikami i pismem przewodnim zawierającym listę nazwisk i imion kandydatów do stypendium. Wniosek należy przygotować w dwóch formatach: skan oryginału podpisany przez dyrektora szkoły w formacie PDF oraz plik tekstowy, edytowalny (doc – dokument MS Word lub odt – OpenDocument Text). Wniosek należy przesłać na adres: stypendia@ko.rzeszow.pl. W temacie przesyłanej wiadomości proszę podać nazwę szkoły.

Wnioski, złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Wyjątek stanowi uzupełniająca dokumentacja do złożonych w terminie wniosków zawierająca informację o osiągnięciach kandydatów, biorących udział w olimpiadach/ konkursach/zawodach sportowych, których finał odbywa się po 30 lipca 2020 r.

Wnioski kandydatów ze szkół artystycznych należy kierować do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

Załączniki:

– Nr 1 – wniosek (zgłoszenie) kandydata do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – (w formacie doc – dokument MS Word lub odt – OpenDocument Text) proszę przesłać także drogą elektroniczną na adres stypendia@ko.rzeszow.pl

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter