16 kwietnia 2024

Stypendium ministra właściwego ds. oświaty i wychowania.

RW.5750.2.1.2024.AS 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół
dla młodzieży, branżowych II stopnia
oraz policealnych
województwa podkarpackiego

 

Uprzejmie proszę Państwa o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2024/2025, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2023/2024, zgodnie z art.90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2230 z późn. zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890 z późn. zm.).

Kandydatami do stypendium mogą być uczniowie szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, którzy w roku szkolnym 2023/2024 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności wskazane w art. 90i ust.1 w/w ustawy:

1) laureat międzynarodowej olimpiady lub laureat i finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;

2) laureat konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;

3) uczeń szkoły ponadpodstawowej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;

4) uczeń uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;

5) uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Szkoły przeprowadzają procedurę typowania kandydatów do stypendium zgodnie z zasadami zawartymi w treści § 3 ust.1–2 w/w rozporządzenia.

Wniosek dla ucznia spełniającego warunki określone w art. 90i ust. 1 ustawy przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została powołana, w terminie:

1) do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku uczniów klas programowo najwyższych;

2) do dnia 5 lipca 2024 r. (termin sugerowany przez Kuratorium Oświaty) nie później jednak niż do 10 lipca 2024 r.– w przypadku uczniów pozostałych klas.

Do wniosku należy dołączyć: potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń, dyplomów potwierdzających osiągnięcia kandydatów tylko w ostatnim roku szkolnym tj. 2023/2024. Dokumenty muszą jednoznacznie potwierdzać osiągnięcie kandydata tj. zawierać informacje określone we wniosku: nazwę (olimpiady, turnieju, konkursu, zawodów sportowych itp.), organizatora, zdobyte miejsce/tytuł, dokładną datę itd. Dokumenty obcojęzyczne muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Osiągnięcia niepotwierdzone oraz z ubiegłych lat szkolnych będą usuwane. Wnioski należy złożyć wraz z załącznikami i pismem przewodnim zawierającym listę nazwisk i imion kandydatów.

Proszę Państwa Dyrektorów Szkół o staranne przygotowanie wniosków, w szczególności na właściwe zaklasyfikowanie osiągnięć uczniów, z uwzględnieniem opisu osiągnięć według wskazania w nawiasach, w każdej z wymienionych kategorii osiągnięć oraz załączenie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata do stypendium. Wnioski niewłaściwie wypełnione, bez dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata, niekompletne lub zawierające nieaktualne osiągnięcia, będą opiniowane negatywnie. Wyjątek stanowi uzupełniająca dokumentacja do złożonych w terminie wniosków zawierająca informację o osiągnięciach kandydatów, biorących udział w olimpiadach/ konkursach/zawodach sportowych, których finał odbywa się po terminie składania wniosków.

Wnioski kandydatów ze szkół artystycznych należy kierować do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Załączniki:

– Nr 1 – wniosek kandydata do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z wnioskiem o stypendium
Prezesa Rady Ministrów lub Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

 

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY

       Dorota Nowak-Maluchnik

 

W Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zadania związane ze Stypendiami ministra właściwego ds. oświaty i wychowania koordynuje: Aleksandra Stawarz, tel. (017) 856-52-66 wew. 24.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter