14 października 2020

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021

Rzeszów 2020-10-14

ZBF.3140.12.2020

Państwo Dyrektorzy Szkół
w których uczniowie otrzymali
Stypendia Prezesa Rady Ministrów
dla uczniów szczególnie uzdolnionych
na rok szkolny 2020/2021

   W związku z zatwierdzeniem przez  Prezesa Rady Ministrów listy kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021 – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji dla stypendystów w Państwa szkołach o konieczności wypełnienia załącznika dotyczącego numerów rachunków bankowych uczniów lub ich rodziców (z podaniem imienia i nazwiska właściciela konta oraz imienia i nazwiska stypendysty) i przesłanie ich w formie pisemnej (załącznik) do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2020roku.

   Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministra z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106 poz.890 z póź. zm), stypendium Prezesa Rady Ministrów, wypłaca się na rachunek bankowy ucznia lub jego rodziców. Na wniosek ucznia lub jego rodziców stypendium może być wypłacane w inny sposób.

   Przyznane stypendium w kwocie 300 złotych za jeden miesiąc, zostanie przekazane bezpośrednio z rachunku bankowego Kuratorium na wskazane konta bankowe uczniów lub ich rodziców w następujących terminach:

  – do 30 listopada 2020 roku za okres wrzesień – grudzień 2020 roku
  – do 30 kwietnia  2021 roku za okres styczeń – czerwiec 2021 roku.

wz .PODKARPACKIEGO
 
KURATORA OŚWIATY

 Stanisław Fundakowski
WICEKURATOR OŚWIATY

Załącznik – oświadczenie

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter