17 czerwca 2022

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Rzeszów, 2022-06-17

Podkarpacki Kurator Oświaty
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów 

RW.5750.2. 207.2022.AS

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych
województwa podkarpackiego

Uprzejmie proszę Państwa o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023 na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2021/2022, zgodnie ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1915 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890 z późn. zm.).
Kryteria typowania przez szkoły kandydata wynikają z zapisów art. 90h ww. ustawy, który brzmi:

  1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. [kształcenie w formie dziennej to kształcenie, które odbywa się przez 5 dni w tygodniu albo przez 6 dni w tygodniu w przypadkach określonych w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 111 pkt 14 lub art. 113 pkt 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)]
  2. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
  3. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.
  4. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje Prezes Rady Ministrów.

Jednocześnie uprzejmie przypominam, że zgodnie z art. 132a ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 poz. 2245, z późn. zm. ) stypendium może być przyznane dwóm uczniom spełniającym warunki określone w art. 90h ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty. W przypadku pięcioletniego technikum, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, stypendium będzie przyznane odrębnie uczniowi pięcioletniego technikum oraz odrębnie uczniowi klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, prowadzonej w tym pięcioletnim technikum.
W przypadku branżowej szkoły II stopnia stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie mogło być przyznane również dwóm uczniom: odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem dotychczasowego gimnazjum oraz odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem ośmioletniej szkoły podstawowej.
W typowaniu kandydatów należy postępować zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 – 6, ww. rozporządzenia Rady Ministrów oraz przestrzegając następujących zasad:
– kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski, a jeżeli nie został utworzony – komisja,
– wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się radzie szkoły (w przypadku jej braku radzie pedagogicznej), w terminie do dnia 24 czerwca br. Rada szkoły (rada pedagogiczna) zatwierdza jednego kandydata (w zespole szkół z każdej szkoły) po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty,
– dyrektor szkoły – w terminie do 10 lipca br. – przedstawia Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty zatwierdzony wniosek o przyznanie stypendium.
Wnioski powinny dotyczyć tych kandydatów, którzy w roku szkolnym 2022/2023 będą jeszcze uczniami danej szkoły.
Załączniki:
Nr 1 – zgłoszenie kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów,
Nr 2 – tabela kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz informacja o niewytypowaniu kandydata.
Dokładne i staranne wypełnienie załączonych druków – najlepiej pismem komputerowym – ułatwi procedurę przekazania dokumentów do Ministerstwa Edukacji i Nauki, a następnie do Prezesa Rady Ministrów oraz pozwoli uniknąć błędów przy wystawianiu dyplomów.
Przypominam Państwu o konieczności poinformowania również o sytuacji niewytypowania kandydata do stypendium. Dotyczy to także przypadków kiedy, szkoła prowadząca klasy dotychczasowego czteroletniego technikum wytypowała tylko jednego kandydata lub szkół wykazanych w SIO, w których nie ma obecnie uczniów, a także szkół prowadzących tylko ostatnie klasy (wygasające). Należy każdą taką sytuację wyszczególnić w ww. załączniku nr 2 wraz z podaniem przyczyny braku kandydata. Wykaz szkół, które nie wytypowały kandydata, Podkarpacki Kurator Oświaty przesyła do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Ogólna informacja o przyznanych Stypendiach Prezesa Rady Ministrów oraz o sposobie przekazania dyplomów Stypendystom, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, niezwłocznie po otrzymaniu dyplomów z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Klauzula informacyjna Podkarpackiego Kuratora Oświaty:
https://www.ko.rzeszow.pl/rodo/24.KI-wniosek_o_stypendium_PRM_lub_ministra_wlasciwego_do_spraw_oswiaty_i_wychowania.pdf

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter