2 stycznia 2019

Tytuł Honorowy Profesora Oświaty

Rzeszów, 2018-12-10

ERA.5862.47.2018

Wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty należy składać do dnia 31 stycznia 2019 r.

Na podstawie art. 9i ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), tytuł honorowy profesora oświaty może otrzymać nauczyciel dyplomowany, który posiada co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017) wnioski
o nadanie nauczycielom tytułu honorowego profesora oświaty wraz z uzasadnieniem zawierającym opis dorobku zawodowego kandydatów składają do Kapituły organy sprawujące nadzór pedagogiczny.

Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty ocenia dorobek zawodowy kandydata, biorąc pod uwagę w szczególności (§ 6 ww. rozporządzenia):

 1. Jakość pracy prowadzonej z uczniami, w tym:
  1. osiągnięcia dydaktyczne lub wychowawcze w pracy z uczniami, w tym osiągnięcia
   w pracy z uczniami niepełnosprawnymi lub z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,
  2. wyniki uczniów nauczyciela uzyskiwane ze sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki
   w gimnazjum, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  3. osiągnięcia uczniów nauczyciela uzyskiwane w konkursach, turniejach i olimpiadach;
 2. pozytywne oddziaływanie na nauczycieli, w tym:
  1. stwarzanie swoją postawą wzorca nauczyciela i wychowawcy,
  2. dzielenie się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym,
  3. pełnienie funkcji doradczych lub eksperckich w systemie oświaty, systemie pomocy społecznej lub postępowaniach w sprawach nieletnich;
 3. wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata, w tym:
  1. wybitną umiejętność prowadzenia dialogu z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami,
  2. umiejętność stawiania wymagań mobilizujących uczniów do pracy nad własnym rozwojem,
  3. wysoki poziom kultury języka.

Kapituła bierze także pod uwagę szczególne osiągnięcia kandydata związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak:

 1. opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli;
 2. uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki;
 3. znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli;
 4. publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej.

Na końcu wniosku należy wskazać trzy najważniejsze osiągnięcia w dorobku zawodowym nauczyciela.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zgłoszenia może dokonać zainteresowany nauczyciel  albo inny podmiot zgłaszający:
– dyrektor szkoły lub placówki oświatowej,
– organ prowadzący szkołę lub placówkę oświatową,
– związki zawodowe zrzeszające nauczycieli,   
– inne podmioty działające na rzecz oświaty.

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów oraz w formie elektronicznej (plik Word) na adres: jmieszkowicz@ko.rzeszow.pl

Wnioski powinny być sporządzone komputerowo: opisy osiągnięć nauczyciela należy sporządzić w trzeciej osobie liczby pojedynczej.

 Do wniosku należy dołączyć:

– uwierzytelnioną kserokopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,

zaświadczenie odpowiednio dyrektora szkoły albo organu prowadzącego szkołę
o zatrudnieniu w dniu zgłoszenia oraz spełnianiu przez kandydata warunku dotyczącego wymaganego co najmniej 20-letniego okresu pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letniego okresu pracy jako nauczyciel dyplomowany.

Dodatkowych informacji udziela Pani Joanna Mieszkowicz – starszy specjalista Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, nr telefonu: 17 867 11 14.

Podkarpacki Kurator Oświaty

      Małgorzata Rauch

 

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Kurator Oświaty.
Administrator podane dane przetwarzać będzie w celu przeprowadzenia postepowania w  sprawie o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty w roku 2019.
Podanie danych jest niezbędne do realizacji ww. celu.
Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna na:

www.ko.rzeszow.pl/rodo/profesoroswiaty.pdf

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter