27 maja 2022

Wojewódzka Konferencja „Uczeń z doświadczeniem migracji – praktyczne rozwiązania dydaktyczne”

Rzeszów, 2022-05-27

RW.5752.43.2022.IB                                                                              

 

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele
szkół podstawowych
z województwa podkarpackiego

Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 jest doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

W związku z powyższym serdecznie zapraszam Państwa Dyrektorów i Nauczycieli szkół podstawowych na

Wojewódzką Konferencję

UCZEŃ Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACJI

– PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DYDAKTYCZNE

Konferencja odbędzie się 7 czerwca 2022 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, w godz. 9.30 – 15.30.

Konferencja będzie miała charakter praktycznych zajęć, których celem jest poszerzenie wiedzy i umiejętności Dyrektorów i Nauczycieli szkół podstawowych w obszarze planowania oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów z doświadczeniem migracji.  

PROGRAM SZKOLENIA: 
9.30 – 10.00 Wystąpienie otwierające – Małgorzata Rauch, Podkarpacki Kurator Oświaty 

I CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
10.00 – 11.00

Strategie planowania zajęć dydaktycznych dla uczniów z doświadczeniem migracji (UDM) w oddziale przygotowawczym, na dodatkowych lekcjach języka polskiego oraz zajęciach dodatkowych

Podczas zajęć poznają Państwo trzy modele planowania zajęć dydaktycznych dostosowanych do planowanych treści edukacyjnych: zajęcia z zakresu kształcenia językowego, przyrodniczego (w tym matematyka) oraz humanistycznego (historia, muzyka, plastyka). Samodzielnie przygotują Państwo wstępny plan zajęć do konkretnych materiałów dydaktycznych otrzymanych od prowadzącego szkolenie.

II CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
11.00 – 12.00
Język edukacji szkolnej na przykładzie elementów Intensywnego Treningu Językowego

Moduł poświęcony będzie wyjaśnieniu, czym jest język ogólny, język szkolny oraz język edukacji szkolnej. Zostanie zaprezentowana propozycja Intensywnego Treningu Językowego (ITJ), którego celem jest umożliwienie uczniom z doświadczeniem migracji szybie poznanie podstaw polszczyzny ukierunkowanych na edukację w polskiej szkole. Uczestnicy przedyskutują możliwości wprowadzenia ITJ w proces dydaktyczny w swoich placówkach.

PRZERWA (posiłek)
12.00 – 12.30

III CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
12.30 – 14.30

Rozwijanie kluczowych sprawności językowych w nauce szkolnej: czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie

Uczestnicy szkolenia poznają metody i techniki rozwijania umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów z zakresu języka ogólnego oraz odmian specjalistycznych – teksty z podręczników szkolnych. Dowiedzą się, jak dostosować tekst do możliwości językowych ucznia. Dokonają analizy przykładowego tekstu, który został dostoswany do pracy z UDM. Dodatkowo zostaną zaprezentowane techniki uczenia zapisu oraz pisania w języku polskim na potrzeby szkolne.

PODSUMOWANIE
14.30 – 15.30 

Dyskusja, konsultacje/porady indywidualne

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

dr Beata Katarzyna Jędryka – adiunkt w Instytucie Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, glottodydaktyk i pedagog. Koordynator specjalizacji glottodydaktycznej na Wydziale Polonistyki, autorka ścieżki Dydaktyka języka polskiego jako obcego w ramach studiów podyplomowych „Filologia w praktyce”, metodyk i praktyk nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego/ odziedziczonego dzieci i dorosłych. Autorka licznych pomocy dydaktycznych do nauczania języka polskiego jako obcego oraz drugiego, w tym pierwszej w Polsce Metodyki nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego dzieci w wieku przedszkolnym oraz programu dydaktycznego Ja i mój świat. Specjalizuje się w rozwiązaniach metodyczno-dydaktycznych z zakresu nauczania polszczyzny dzieci w wieku szkolnym oraz wczesnoszkolnym. Swoje praktyczne umiejętności zdobywała w Polsce, w Ukrainie oraz Stanach Zjednoczonych prowadząc zajęcia w szkołach polonijnych, szkołach dwujęzycznych oraz wielokulturowych placówkach przedszkolnych w New Jersey. Obecnie zajmuje się nauczaniem dwujęzycznym dzieci oraz dydaktyką języka polskiego jako języka edukacji szkolnej. Opracowuje materiały dydaktyczne dla uczniów z doświadczeniem migracji. Koordynator i współautor pakietu Nowe narzędzia i metody glottodydaktyczne – JES Przyroda.

 REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ: 

  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest obecność trzech osób ze szkoły: dyrektora szkoły, nauczyciela języka polskiego i nauczyciela innego przedmiotu niż język polski.
  • Rejestracji dokonuje dyrektor szkoły podstawowej na platformie RSIO – zakładka „Szkolenia” – „Stacjonarne” – „Rejestracja na szkolenie stacjonarne pt. „Uczeń z doświadczeniem migracji – praktyczne rozwiązania dydaktyczne”.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
  • Z uwagi na praktyczny charakter szkolenia liczba miejsc jest ściśle określona – decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną jest jednoznaczne z potwierdzeniem obecności na konferencji trzech osób ze szkoły (dyrektor, nauczyciel języka polskiego i nauczyciel innego przedmiotu niż język polski).

 

Dodatkowych informacji nt. konferencji udzielają wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie:

Pani Iwona Bereś tel. 17 867 11 18
Pan Bartosz Szymański – tel. 17 867 11 02

 

Podkarpacki Kurator Oświaty

         Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter