18 października 2022

Wojewódzki Projekt Profilaktyczno – Edukacyjny: “Bezpieczeństwo – pierwsza klasa”

WPROWADZENIE:

Szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest jednym z priorytetów w działalności wielu instytucji, służb i organizacji. Dlatego też ważna jest edukacja najmłodszych w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Szczególnie narażeni na niebezpieczeństwa i nowe sytuacje są uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych, którzy zaczynając nowy etap kształcenia, uczą się funkcjonować w nowym otoczeniu.

Mając powyższe na uwadze, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wdraża do realizacji działania z zakresu profilaktyki społecznej ukierunkowanej na bezpieczeństwo dzieci pod nazwą „Bezpieczeństwo-pierwsza klasa”. Projekt edukacyjno-informacyjny skierowany zostanie do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego. Przedsięwzięcie realizowane będzie w roku szkolnym 2022/2023 w klasach pierwszych szkół podstawowych przez policjantów realizujących zadania z zakresu profilaktyki społecznej oraz dzielnicowych z jednostek miejskich i powiatowych Policji województwa podkarpackiego.

W ramach niniejszego projektu policjanci spotykać będą się z dziećmi i prowadzić zajęcia w pięciu obszarach tematycznych tj.:

 • Bezpieczeństwo na drodze,
 • Bezpieczeństwo w szkole,
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni,
 • Bezpieczeństwo w domu,
 • Bezpieczeństwo podczas zabawy.

Porad za pośrednictwem prezentacji multimedialnej w zakresie bezpiecznych zachowań udzielać będzie dzieciom maskotka podkarpackiej Policji — Miś, który na potrzeby projektu profilaktyczno-edukacyjnego przyjął imię „POPO”.

ADRESACI PROJEKTU:

 • Uczniowie klas ł szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów klas I szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego.

CELE POŚREDNIE PROJEKTU:

 • Wzrost świadomości w zakresie bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach życiowych;
 • Uświadamianie specyfiki zagrożeń jakie mogą wystąpić na drodze, w szkole, podczas zabawy, w domu czy cyberprzestrzeni;
 • Upowszechnienie wśród dzieci zasad bezpiecznego poruszania się na drodze, zachowania się w domu, podczas zabawy, w szkole oraz cyberprzestrzeni;
 • Zacieśnienie współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci.

METODY I FORMY REALIZACJI PROJEKTU:

 • Spotkania edukacyjno-informacyjne dla uczniów klas I szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie;
 • Promowanie założeń projektu w lokalnych mediach;
 • Współpraca z szkołami podstawowymi funkcjonującymi na terenie województwa

PODMIOTY REALIZUJĄCE PROJEKT:

 • Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie;
 • Komendy Miejskie/Powiatowe Policji województwa podkarpackiego;
 • Kuratorium Oświaty w Rzeszowie;
 • Szkoły podstawowe z terenu województwa podkarpackiego;
 • Lokalne media.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt realizowany będzie od września 2022 roku do końca czerwca 2023 roku.

ŹRÓDŁA INFORMACJI O PROJEKCIE ORAZ SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA:

Podmioty, które przewidziane są do współpracy w realizacji założeń programu zostaną pisemnie powiadomione o wdrożeniu niniejszego przedsięwzięcia i zaproszone do współrealizacji założeń.

Informacje o podejmowanych działaniach, inicjatywach i przedsięwzięciach będą umieszczane na stronie podkarpackiej Policji oraz rozpowszechniane w mediach.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z REALIZACJI PROJEKTU:

Dane dotyczące realizacji działań przez Komendy Miejskie i Powiatowe województwa podkarpackiego przesłane zostaną do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie do 26 czerwca 2023 roku.

MATERIAŁY EDUKACYJNO-INFORMACYJNE DO WDRAŻANIA DZIAŁAŃ:

 • materiały edukacyjno-profilaktyczne przygotowane przez Wydział Prewencji
  Komendy Wojewodzie Policji w Rzeszowie.

AUTORZY PROJEKTU NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM:

 • asp. Jerzy Ossoliński – Zespół ds. Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

JEDNOSTKI REALIZUJĄCE DZIAŁANIA:

 • Komendy Miejskie i Powiatowe Policji z terenu województwa podkarpackiego.

KOORDYNATOR DZIAŁAŃ NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM:

 • mł. insp. Piotr Kluz — Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

JEDNOSTKA KOORDYNUJĄCA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM:

 • Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

 

Zespół ds. Profilaktyki Społecznej
Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej
Policji w Rzeszowie

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter