29 lutego 2024

AKTUALIZACJA Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, a następnie uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025.

Działając na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2023 r. poz. 900 z późn. zm., dalej: UPO) Podkarpacki Kurator Oświaty podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być uwzględniane jako szczególne osiągnięcie i wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Przez zawody rozumie się różnego rodzaju formy współzawodnictwa, m.in.: konkursy, turnieje, zawody sportowe, przeglądy, rozgrywki.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnia tylko wyróżniające się, nieodpłatne, zawody organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, w których uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych, wyłonieni na etapie szkolnym na zasadach ustalonych przez organizatora zawodów lub szkołę, zachowując zasadę powszechnej dostępności, bezpłatne, za zgodą dyrektora szkoły oraz są dostępne dla wszystkich uczniów szkoły na jednolitych zasadach, a regulamin konkursu (zawodów) jasno określa sposób wyłaniania laureatów.

Miejsca uznane za zwycięskie lub wysokie wymienione w poniższym Zarządzeniu uprawniają do umieszczenia adnotacji na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w miejscu przewidzianym na szczególne osiągnięcia oraz do przyznania punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

Przypominam również, że w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów, o czym mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 2431). Oznacza to, że niezależnie od liczby uzyskanych osiągnięć w konkursach wiedzy punktowane jest tylko najwyższe osiągnięcie. Taka sama zasada dotyczy konkursów artystycznych oraz sportowych – tylko za jedno najwyższe osiągnięcie w każdym powyższym zakresie przyznawane są punkty zgodnie z powyższym rozporządzeniem (nie więcej niż 18 punktów za wszystkie osiągnięcia).

Komisja przeprowadzająca postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025, przyznaje punkty za osiągnięcie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w latach szkolnych 2019/2020 – 2023/2024, zgodnie z ogłoszonymi wykazami na stronie https://www.ko.rzeszow.pl/

Przypominam również, że zgodnie z art. 132 UPO: „Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, są przyjmowani w pierwszej kolejności do (…) publicznej szkoły ponadpodstawowej…”

Linki do olimpiad, turniejów (MEN) i konkursów (CEA) poniżej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-olimpiad-w-roku-szkolnym-20232024

https://www.gov.pl/web/cea/imprezy-wspolorganizowane

Szczegółowych informacji nt. Wykazu udziela: st. wizytator Marta Bogacz, Wydział Rozwoju i Wsparcia Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, tel. 17 867 11 22, mbogacz@ko.rzeszow.pl

Podkarpacki Kurator Oświaty

  Dorota Nowak-Maluchnik


Załączniki:

Wykaz 2023/2024: AKTUALIZACJA – Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2024

Zarządzenie nr 8/2024 PKO z 29 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie nr 2/2024 PKO

 

Poprzednie WYKAZY:


Wykaz 2022/2023: AKTUALIZACJA NR 2 WYKAZU ZAWODÓW WIEDZY – wykaz wszystkich konkursów organizowanych w roku szkolnym 2022/2023, które mogą być wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (Zarządzenie nr 10/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r.).

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2022/2023, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (aktualizacja)

Zarządzenie PKO nr 2/2023 z dnia 28.02.2023 r.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2022/2023 przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Komunikat MEiN w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych aktualizacja z 2 września 2022 r.

Wykaz konkursów organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej – pierwszeństwo w rekrutacji 2023/2024


Wykaz 2021/2022: https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/zarzadzenie-nr-5-2022-podkarpackiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-28-lutego-2022-r/


Wykaz 2020/2021: https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-w-r-szk-2020-21-ktore-moga-byc-wymienione-na-swiadectwie-ukonczenia-sp/

  1. Aktualizacja 1: https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-w-roku-szkolnym-2020-2021-ktore-moga-byc-wymienione-na-swiadectwie-ukonczenia-szkoly-podstawowej/
  2. Aktualizacja 2: https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-w-roku-szkolnym-2020-2021-ktore-moga-byc-wymienione-na-swiadectwie-ukonczenia-sp-aktualizacja/

Wykaz 2019/2020:  https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/rekrutacja/zarzadzenie-nr-7-2020-podkarpackiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-28-lutego-2020-r/ 

  1. Aktualizacja 1: https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/zarzadzenie-nr-8-2019-podkarpackiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-9-marca-2020-r/
  2. Aktualizacja 2:  https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-w-roku-szkolnym-2019-2020-ktore-moga-byc-wymienione-na-swiadectwie-ukonczenia-szkoly-podstawowej/

Wykaz 2018/2019: https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-ktore-moga-byc-wymienione-na-swiadectwach-ukonczenia-szkoly-podstawowej-i-gimnazjum/

Komunikaty MEiN od 2019 roku dot. Wykazu Olimpiad Przedmiotowych
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikaty-oswiata-i-wychowanie?page=4&size=10

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter