14 grudnia 2023

Wyniki z etapu wojewódzkiego konkursu “Losy żołnierza”

SO.5563.13.14.2023.RZ

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych

W załączeniu zamieszcza się wyniki z etapu wojewódzkiego XXIX ogólnopolskiego konkursu historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768–1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za Wolność Waszą i Naszą”.

Wyniki opublikowano również na stronie organizatora ogólnopolskiego konkursu www.losyzolnierza.pl. Identyfikacja uczestnika jest możliwa po jego ID nadanym przez ogólnopolskiego koordynatora konkursu.

Z testu można było uzyskać 52 punktów. Według regulaminu konkursu do kolejnego etapu kwalifikują się uczniowie, którzy w etapie II uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia tj. 42 punkty. Jeżeli 80% punktów możliwych do zdobycia w województwie uzyska mniej niż 25% wszystkich uczestników etapu II do etapu III kwalifikuje się 25% uczestników, którzy uzyskali w nim najwyższe wyniki spośród uczniów przystępujących do etapu II, a w przypadku, gdy uczniowie uzyskają taką samą liczbę punktów, procent uczestników może być odpowiednio zwiększony.

Na podstawie § 9 regulaminu uczestnicy, ich rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo wglądu do ocenianych prac (bez możliwości ich kopiowania) w ciągu 4 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników danego etapu. Odwołania od wyników oceny składa się w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników danego etapu do przewodniczących komisji konkursowych odpowiednich etapów. Przewodniczący właściwej komisji konkursowej rozpatruje odwołania w ciągu 14 dni roboczych licząc od pierwszego dnia po upływie terminu składania odwołań– decyzja przewodniczącego jest ostateczna.

Prace będą udostępniane w głównej siedzibie i oddziałach Kuratorium Oświaty w Rzeszowie odpowiadającym miejscowo powołanym komisjom rejonowym w dni robocze: 15, 18, 19 i 20 grudnia 2023r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w podanych poniżej miejscach:

– rejon krośnieński- Oddział Kuratorium w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno,
tel. 13 4321195

– rejon przemyski- Oddział Kuratorium w Przemyślu ul. Wodna 13, 37-700 Przemyśl,
tel. 16 6782540

– rejon tarnobrzeski- Oddział Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu ul. 1-go Maja 4,
39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 8236720

– rejon rzeszowski- Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów,  pok. 113a Kancelaria, tel. 17 8671142.

Proszę o wcześniejszy kontakt z oddziałami w celu ustalenia terminu przeglądnięcia pracy.

Odwołania należy złożyć w formie pisemnej do przewodniczącego właściwej komisji rejonowej konkursu „Losy żołnierza…”.

Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu procedury odwoławczej.

Załączniki

WYNIKI - ETAP WOJEWÓDZKI
Data: 2023-12-14, rozmiar: 15 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter