31 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 1/2022 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Nr 1/2022 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2022/2023 w województwie podkarpackim

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych szkół na rok szkolny 2022/2023 na terenie województwa podkarpackiego:

  1. do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
  2. na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
  3. do szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

§2. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do przeprowadzania rekrutacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego oraz terminami, o których mowa w § 1.

§3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podkarpacki Kurator Oświaty

      Małgorzata Rauch

Komunikat – postępowanie rekrutacyjne w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter