30 stycznia 2023

Rekrutacja – Zarządzenie Nr 1/2023 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 1/2023 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2023/2024 w województwie podkarpackim

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) i § 10 pkt 8 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego dla publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych szkół na rok szkolny 2023/2024 na terenie województwa podkarpackiego:

  1. Do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
  2. Na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
  3. Do szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

§2. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do przeprowadzania rekrutacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego oraz terminami, o których mowa w § 1.

§3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Załącznik numer 1
Data: 2023-01-31, rozmiar: 22 KB
Załącznik numer 2
rekrutacja
Data: 2023-01-30, rozmiar: 19 KB
Załącznik numer 3
rekrutacja
Data: 2023-01-30, rozmiar: 17 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter