29 stycznia 2024

Rekrutacja – Zarządzenie Nr 1/2024 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Nr 1/2024
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 26 stycznia 2024 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2024/2025 w województwie podkarpackim

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) i § 10 pkt 8 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji
i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego dla publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych szkół na rok szkolny 2024/2025 na terenie województwa podkarpackiego:

  1. Do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, stanowiące Załącznik nr 1 
    do zarządzenia.
  2. Na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia, stanowiące Załącznik nr 2 do zarządzenia.
  3. Do szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych stanowiące Załącznik nr 3 do zarządzenia.

§2. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do przeprowadzania rekrutacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego oraz terminami, o których mowa w § 1.

§3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. Podkarpackiego Kuratora Oświaty
      Dorota Nowak-Maluchnik

Załączniki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Data: 2024-01-29, rozmiar: 22 KB
Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Data: 2024-01-29, rozmiar: 20 KB
Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Data: 2024-01-29, rozmiar: 19 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter