22 listopada 2022

Zgłoszenie wycieczki zagranicznej przez dyrektora publicznego przedszkola, szkoły, placówki

Rzeszów, 2022-11-21

ERA.5550.301.2022.JM

Podstawę prawną zorganizowania wycieczki zagranicznej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1055).

Zgodę na zorganizowanie wycieczki zagranicznej  wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki, która jest załącznikiem do ww. rozporządzenia.

Dyrektor szkoły jest obowiązany poinformować organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie –  o organizowaniu takiej wycieczki, przekazując kartę wycieczki. Nie przekazuje się listy uczniów, o której mowa w § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia.

Ponadto zwracamy uwagę na wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1604).

Szczegółowych informacji udziela Pani Joanna Mieszkowicz – główny specjalista Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (telefon: 17 867 11 14).

Podkarpacki Kurator Oświaty  
       Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter