21 lutego 2022

Zmiany w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023

                                                                                                                                 Rzeszów, 2022-02-21

Państwo dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych
województwa podkarpackiego

Proszę o zapoznanie się ze zmianami w rekrutacji w roku szkolnym 2022/2023 dla kandydatów do:

  • klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej
  • klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia
  • klasy I publicznej szkoły policealnej

wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17.02.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz. U. z 2022 r. poz. 421) i określających następujące zmiany:

w § 11bab dodaje się ust. 4–6 w brzmieniu:

„4. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2–6, art. 135 ust. 1 pkt 3–7 i art. 136 ust. 1 pkt 2–2d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w terminie określonym przez kuratora oświaty zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie nie późniejszym niż trzy dni przed terminem podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych określonym przez kuratora oświaty zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie,
o których mowa w ust. 4, składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r.

6. Niezłożenie w terminie, o którym mowa w ust. 5, odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia,
o których mowa w ust. 4, jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole
w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.”

Podkarpacki Kurator Oświaty

        Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter