16 kwietnia 2019

Znieważanie niestrajkujących

W związku z pojawiającymi się informacjami o poniżaniu lub znieważaniu nauczycieli biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych informuję:

Przypominamy, że zgodnie z treścią art. 18 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 174) udział w strajku jest dobrowolny.

Zatem ewentualny udział w akcji strajkowej stanowi indywidualną decyzję każdego z pracowników zakładu pracy, w którym strajk jest przeprowadzany. Pracownicy nie mogą być zatem w żaden sposób przymuszani do powstrzymania się od udziału w strajku, jak również do przyłączenia się do udziału w nim.

 

Art. 63 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) stanowi:

  1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) [rozdział XXIX].
  2. Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

Stosownie do treści art. 226 § 1 Kodeksu karnego kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Użycie zwrotów powszechnie uznawanych za obraźliwe w odniesieniu do nauczyciela, który podejmuje się udziału w komisji egzaminacyjnej – a zatem czynności wynikającej z pełnienia obowiązków służbowych – może nosić znamiona popełnienia przestępstwa i skutkować wszczęciem postępowania karnego wobec osób dopuszczających się tego typu zachowania.

Natomiast w przypadku gdy takich czynów dopuszcza się nauczyciel – poza ewentualną odpowiedzialnością karną – podlega również odpowiedzialności dyscyplinarnej z tytułu naruszenia godności zawodu.