2 stycznia 2020

Zarządzenie PKO – opłata za akredytację placówek doskonalenia nauczycieli

Zarządzenie nr 25/2019 r
Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości opłaty wnoszonej w 2020 roku przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji.

 

Na podstawie art. 184 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148 z późn. zm.) oraz na podstawie §13 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018, poz. 2029) oraz w oparciu o założenia przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok określające prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem na rok 2020 na 102,5%, zarządzam, co następuje:

§1

Podaje się do publicznej wiadomości wysokość opłaty w kwocie 1.048,58 zł (słownie: jeden tysiąc czterdzieści osiem złotych 58/100), jaką powinny wnosić na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w 2020 roku placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji.

Numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę:
NBP OO Rzeszów 31 1010 1528 0011 1122 3100 0000.

§2

Z opłat, o których mowa w §1 zwolnione są podmioty, które prowadzą całość doskonalenia nieodpłatnie.

§3

Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter