31 października 2022

AKTYWNA TABLICA 2022 – SPRAWOZDANIE FINANSOWE

RW.531.10.160.2022.JP

Wytyczne do rozliczenia dotacji oraz wzór sprawozdania finansowego

Szanowni Państwo,
Organy prowadzące szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
w województwie podkarpackim

Poniżej przedstawiamy ogólne wytyczne oraz wzór sprawozdania finansowego do rozliczenia dotacji celowej otrzymanej na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica” w 2022 roku.

Zgodnie z § 1 ust. 5 Umowy o udzielenie dotacji celowej:

Zakupione w ramach udzielonego wsparcia finansowego sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii spełniają następujące warunki:

 1. są niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwanych dalej „TIK”, w celu stosowania na zajęciach o których mowa w art. 109 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.);
 2. posiadają deklarację CE;
 3. posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta, z tym, że warunek ten nie dotyczy sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii stanowiących wyroby medyczne, o których mowa w pkt 4;
 4. zostały wytworzone zgodnie z normą medyczną PN-EN ISO 13485 – w przypadku gdy sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii stanowią wyroby medyczne;
 5. są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
 6. posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, sporządzone w języku polskim;
 7. posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.

 

TERMIN ROZLICZENIA DOTACJI

Środki finansowe pochodzące z dotacji Dotowany zobowiązany jest wykorzystać
w terminie do 31 grudnia 2022 r. – § 2 pkt 1 w/w umowy.

Zgodnie z zapisem § 8 ust. 1 w/w umowy
w terminie do 15 stycznia 2023 r., data wpływu do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
Dotowany zobowiązany jest do rozliczenia dotacji oraz złożenia  sprawozdania finansowego.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
z dopiskiem „Aktywna tablica”

Wersję elektroniczną sprawozdania – (edytowalny plik *.xlsx) oraz skany faktur –
należy przesłać na adres:
aktywnatablica@ko.rzeszow.pl

 

WZÓR SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO – PLIK *.XLSX
kliknij aby pobrać

DLA WNIOSKÓW B NALEŻY DOŁĄCZYĆ DODATKOWE ZESTAWIENIE O RODZAJU ZAKUPIONEGO SPRZĘTU, POMOCY DYDAKTYCZNYCH LUB NARZĘDZI DO TERAPII
wzór – kliknij aby pobrać

 

FAKTURA

Niezbędne informacje:

Przykładowy opis faktury:


„Wymieniony na fakturze sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii
(wpisać jaki/jakie)
został/y zakupiony/e w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” na podstawie Umowy Nr ……..…..,
data zawarcia umowy ……., dla szkoły (nazwa szkoły)

 W kwocie faktury VAT ogółem znajduje się:

– kwota dotacji: …………. zł

– kwota wkładu własnego: …………. zł

Data dokonania zapłaty za fakturę: ………………..”

W przypadku jednej faktury wystawionej dla Zespołu Szkół
w opisie faktury musi być rozbicie na poszczególne szkoły.

W opisie faktury stanowiącej dowód zakupu sprzętu w ramach deklarowanego wkładu własnego rzeczowego, należy zamieścić informację o wysokości wkładu oraz nazwę projektu.
W przypadku jednej faktury dla szkół w Zespole należy zamieścić informację odrębnie dla każdej szkoły.

Potwierdzenia za zgodność

Do faktur należy dołączyć potwierdzenia dokonanej zapłaty potwierdzone za zgodność z oryginałem (przelew bankowy, raport kasowy itp.).

Za zgodność z oryginałem potwierdzamy każdą stronę kserowanego dokumentu tj. faktury, potwierdzenia zapłaty, przelewu, raportu kasowego.

Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi.

Zgodnie z § 7 Umowy o udzielenie dotacji celowej:

 1. Dotowany jest zobowiązany zwrócić dotację celową niewykorzystaną w terminie określonym
  w § 2 pkt. 1 na rachunek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego:
  46 1010 1528 0003 9013 9135 0000 do dnia 15 stycznia 2023 roku.
 1. Dotację celową, która nie została wykorzystana i zwrócona w terminie określonym w ust. 1 Dotowany jest zobowiązany zwrócić wraz z odsetkami obliczonymi jak dla zaległości podatkowych na rachunek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego:46 1010 1528 0003 9013 9135 0000.

 

W razie pytań lub wątpliwości
prosimy kontaktować się z Panią Justyną Pałys – St. Wizytatorem Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie, tel. 17 867 11 24 e-mail: jpalys@ko.rzeszow.pl

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter