10 grudnia 2020

„Aktywna tablica” EDYCJA 2020 – SPRAWOZDANIE FINANSOWE

2020-12-10

WiJ.531.2.82.4.2020

Wytyczne do rozliczenia dotacji oraz wzór sprawozdania finansowego

Szanowni Państwo,
Organy prowadzące szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
w województwie podkarpackim

Poniżej przedstawiamy ogólne wytyczne oraz wzór sprawozdania finansowego do rozliczenia dotacji otrzymanej na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica” w 2020 roku.

 1. Termin rozliczenia dotacji

Środki finansowe pochodzące z dotacji Dotowany zobowiązany jest wykorzystać
w terminie do 31 grudnia 2020 roku.

Zgodnie z zapisem § 8 ust. 1 umowy o udzielenie dotacji celowej
w terminie do 15 stycznia 2021 r., data wpływu do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
Dotowany zobowiązany jest do rozliczenia dotacji oraz złożenia  sprawozdania finansowego.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
z dopiskiem „Aktywna tablica”

Wersję elektroniczną sprawozdania – (plik *.xlsx) oraz skany faktur – należy przesłać na adres: aktywnatablica@ko.rzeszow.pl.

 

 1. Wzór sprawozdania finansowego

ZAŁĄCZNIK – SPRAWOZDANIE – PLIK   *.XLSX

 1. Faktura

Niezbędne informacje:

Przykładowy opis faktury:

„Wymienione na fakturze pomoce dydaktyczne:

laptop wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej
tablica interaktywna z projektorem ultraogniskowym
tablica interaktywna bez projektora ultraogniskowego
projektor
projektor  ultrakrótkoogniskowy
głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku
interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali

Należy wybrać zgodnie z wnioskiem.

zostały zakupione w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” na podstawie umowy –
Umowa Nr ……..….., data zawarcia umowy ……., dla szkoły (nazwa)….…………………

W kwocie faktury VAT ogółem znajduje się:

– kwota dotacji: ………….zł

– kwota wkładu własnego: ………….zł

Data dokonania zapłaty za fakturę: ………………..”

W przypadku jednej faktury wystawionej dla Zespołu Szkół w opisie faktury musi być rozbicie na poszczególne szkoły.

 

 1. Potwierdzenia za zgodność

Do faktur należy dołączyć potwierdzenia dokonanej zapłaty potwierdzone za zgodność z oryginałem (przelew bankowy, raport kasowy itp.).

Za zgodność z oryginałem potwierdzamy każdą stronę kserowanego dokumentu tj. faktury, potwierdzenia zapłaty, przelewu, raportu kasowego.

 1. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi.

 

Zgodnie z § 7 Umowy o udzielenie dotacji celowej:

 1. Dotowany jest zobowiązany zwrócić dotację celową niewykorzystaną w terminie określonym
  w § 2 pkt. 1 na rachunek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego:46 1010 1528 0003 9013 9135 0000
  do dnia 15 stycznia 2021 roku.
 1. Dotację celową, która nie została wykorzystana i zwrócona w terminie określonym w ust. 1 Dotowany jest zobowiązany zwrócić wraz z odsetkami obliczonymi jak dla zaległości podatkowych na rachunek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego: 46 1010 1528 0003 9013 9135 0000.

W razie pytań lub wątpliwości
prosimy kontaktować się z Panią Justyną Pałys – St. Wizytatorem Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie, tel. 17 867 11 18, 880 008 386 e-mail: jpalys@ko.rzeszow.pl

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter