17 września 2019

Rządowy program “Aktywna tablica” EDYCJA 2019 – składanie sprawozdań finansowych

2019-09-17

WiJ.531.2.93.2019

Wytyczne do rozliczenia dotacji oraz wzór sprawozdania finansowego

Szanowni Państwo
Organy prowadzące szkoły podstawowe
w województwie podkarpackim

Poniżej przedstawiamy ogólne wytyczne oraz wzór sprawozdania finansowego do rozliczenia dotacji otrzymanej na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica” w 2019 roku.

1. Termin rozliczenia dotacji

Dotowany zobowiązany jest złożyć do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15,
35-959 Rzeszów, sprawozdanie z wykorzystanej dotacji zgodnie z zapisem § 8 ust. 1 umowy o udzielenie dotacji celowej w terminie do 15 stycznia 2020 roku (jest to data wpływu do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie).

Wersję elektroniczną sprawozdania – (plik *.xls) – należy przesłać na adres: aktywnatablica@ko.rzeszow.pl.

Środki finansowe pochodzące z dotacji Dotowany zobowiązany jest wykorzystać w terminie do 31 grudnia 2019 roku.

 

2. Wzór sprawozdania finansowego

ZAŁĄCZNIK – SPRAWOZDANIE – PLIK   *.XLSX

Organ prowadzący wypełnia sprawozdanie (oddzielnie dla każdego rozdziału):

Organ prowadzący Dział Rozdział Paragraf dotacyjny
GminaPowiat

Stowarzyszenie

Fundacja

Inny organ prowadzący

801 80101-szkoła podstawowa 2030-gmina2130-powiat

2820- stowarzyszenie

2810-fundacja

2830- inny organ prowadzący

80102-szkoła podstawowa specjalna

3. Faktura

Niezbędne informacje:

Przykładowy opis faktury:

„Wymienione na fakturze pomoce dydaktyczne – niepotrzebne skreślić*:

 1. tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym*,
 2. tablica interaktywna bez projektora ultrakrótkoogniskowego*,
 3. projektor*,
 4. projektor ultrakrótkoogniskowy*,
 5. głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku*,
 6. interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali*

zostały zakupione w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” na podstawie umowy –
Umowa Nr ……..….., data zawarcia umowy ……., dla szkoły podstawowej (nazwa)….……………………………………..

 

W kwocie faktury VAT ogółem znajduje się:

– kwota dotacji: ………….zł

– kwota wkładu własnego: ………….zł

Data dokonania zapłaty za fakturę: ………………..

 

4. Potwierdzenia za zgodność

Do faktury należy dołączyć potwierdzenia dokonanej zapłaty potwierdzone za zgodność z oryginałem (przelew bankowy, raport kasowy itp.).

Za zgodność z oryginałem potwierdzamy każdą stronę kserowanego dokumentu tj. faktury, potwierdzenia zapłaty, przelewu, raportu kasowego.

5. Obliczenie kwoty do zwrotu

Przykład 1

Wkład finansowy – 3500

dotacja – 14000

zakup na kwotę – 17000

niewykorzystane – 500 z 17500

zwrot 80% – 400

Przykład 2

Wkład rzeczowy – 3500

dotacja – 14000

zakup na kwotę – 13500

niewykorzystane – 500 z 14000

zwrot 100% – 500

 

Zgodnie z § 7 Umowy o udzielenie dotacji celowej:

 • Dotowany jest zobowiązany zwrócić dotację celową niewykorzystaną w terminie określonym
  w § 2 pkt. 1 na rachunek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego: 46 1010 1528 0003 9013 9135 0000 do dnia 15 stycznia 2020 roku.
 • Dotację celową, która nie została wykorzystana i zwrócona w terminie określonym
  w ust. 1 Dotowany jest zobowiązany zwrócić wraz z odsetkami obliczonymi jak dla zaległości podatkowych na rachunek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów: 46 1010 1528 0003 9013 9135 0000

W razie pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z Panią Justyną Pałys – wizytatorem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, tel. 17 867 11 18, e-mail: jpalys@ko.rzeszow.pl

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter