2 czerwca 2020

Analiza dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Rzeszów 2019-06-02

 

ZBF.3122.27.2020         
                      

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
w województwie

 

W ślad za pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 22 maja 2020r. znak DPPI-WPPiP.4083.65.2020.IK, zobowiązującym do dokładnego przeanalizowania składanych przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przypomina, że łączna kwota środków budżetu państwa przeznaczonych na sfinansowanie wyposażenia szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, nie może przekroczyć limitu określonego w art. 120 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Zgodnie z art. 58 ust. 7 i 8 szkoła oraz jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek aktualizacji wniosku w przypadku zmiany prognozowanej liczby uczniów w danych klasach lub zmiany wyników postępowania rekrutacyjnego do tych szkół.

Zgodnie z art. 58 ust. 10 ww. ustawy, jeżeli w wyniku aktualizacji wniosku okaże się, że wnioskowana kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu, jednostka samorządu terytorialnego, w terminie 5 dni od dnia złożenia aktualizacji, zwraca wojewodzie kwotę dotacji, równą różnicy między kwotą, którą jednostka samorządu terytorialnego otrzymała, a kwotą wynikającą z aktualizacji.

Przypominamy również, że zmiana liczby uczniów wynikająca jedynie z faktu przenoszenia uczniów pomiędzy szkołami w sytuacji, gdy łączna liczba uczniów uprawnionych do otrzymania podręczników w szkołach z obszaru danej jednostki samorządu terytorialnego nie uległa zmianie, nie może powodować wnioskowania o dodatkowe środki.

Składając informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej, w części dotyczącej refundacji szkoły powinny wpisywać jedynie kwoty wynikające z realnie poniesionych wydatków. W przeciwnym wypadku należy uznać, że dotacja została pobrana w nadmiernej wysokości.

Dodatkowo, zwracamy się z uprzejma prośbą o aktualizację wniosków oraz dokonanie zwrotu środków również w przypadku, gdy nie uległa zmniejszeniu liczba uczniów, ale po zakupie wszystkich potrzebnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych stwierdzono nadwyżkę środków, której nie zamierzają Państwo wykorzystać w bieżącym roku budżetowym.

 

PODKARPACKIEGO
KURATORA OŚWIATY
Stanisław Fundakowski
WICEKURATOR OŚWIATY

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter