14 listopada 2019

Do JST – ewidencja szkół i placówek niepublicznych

Rzeszów, 2019-11-12

PiP.543.73.2019                                                                                

 

Organy jednostek samorządu terytorialnego
prowadzące ewidencję szkół i placówek niepublicznych

 

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) wprowadziła do art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) dodatkowe zapisy. Zgodnie z art. 168 ust. 16 –  obowiązującym od 1 września 2019 r. – organy jednostek samorządu terytorialnego prowadzące ewidencję szkół i placówek niepublicznych, podają do publicznej wiadomości wykaz szkół i placówek niepublicznych, zawierający dane, o których mowa w ust. 11 pkt 3 i 5, tj.:

  • nazwę oraz odpowiednio typ lub rodzaj szkoły lub placówki;
  • adres szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie zostało przewidziane.

Jednocześnie zwracam uwagę na stosowanie art. 169 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe, mówiącego o wykreśleniu wpisu szkoły z ewidencji z uwagi na zaprzestanie działalności przez szkołę przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Zaprzestanie działalności w rozumieniu powyższego przepisu należy interpretować jako sytuację faktyczną, bez potrzeby podejmowania przez organy szkoły, placówki lub organ prowadzący jakichkolwiek aktów. Pojęcie to należy rozumieć jako rzeczywiste zaprzestanie realizacji zadań statutowych szkoły lub placówki.

Jeżeli szkoła niepubliczna prowadziła zajęcia dydaktyczne, a w roku szkolnym 2019/2020 zaprzestała ich prowadzenia przez okres dłuższy niż 3 miesiące, to zachodzi przesłanka obligatoryjnego wykreślenia tej szkoły z ewidencji niepublicznych szkół na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe i nie może być uwzględniony wniosek osoby prowadzącej tę szkołę o niewykreślanie jej z ewidencji. Wtedy wykreślenie z ewidencji szkół i placówek niepublicznych następuje z urzędu. Do takiego wykreślenia nie musi dojść z końcem roku szkolnego. Jeśli do zaprzestania działalności przez szkołę doszło z dniem 01.09.2019 r., to przesłanka do wykreślenia wpisu szkoły z ewidencji, zaistnieje już 02.12.2019 r. czyli po upływie 3 miesięcy.

Natomiast jeżeli szkoła nie rozpoczęła prowadzenia zajęć dydaktycznych, to należy przyjąć, że nie rozpoczęła działalności i osoba ją prowadząca może zgłosić zmianę daty rozpoczęcia funkcjonowania szkoły na podstawie art. 168 ust. 4 pkt 2 i ust. 13. Zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 14 dni od zmiany daty rozpoczęcia funkcjonowania szkoły (należy zaznaczyć, że jest to termin instrukcyjny i za jego przekroczenie ustawa nie przewiduje żadnej sankcji).

W przypadku niepublicznych szkół policealnych często mamy do czynienia z wprowadzaniem do kształcenia nowego zawodu lub zaprzestaniem kształcenia w danym zawodzie z powodu niedokonania rekrutacji lub zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. W tych sytuacjach mają także zastosowanie omówione zasady.

W związku z powyższym przypominam o obowiązku realizacji zadań wynikających ze wskazanych przepisów.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter