22 lipca 2019

Do JST – stypendia szkolne o charakterze socjalnym – weryfikacja

Rzeszów, 2019-07-22

ZBF.3122.5.4.2019

Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
w województwie

W nawiązaniu do pisma Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2019 r., znak: DWKI-WWR.419.12.2019.JB, uprzejmie informację, że od 26 marca 2019 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji (Dz. U. z 2019 r., poz. 554).

Rozporządzenie wprowadza nowy wskaźnik, określający liczbę uczniów, którym przyznano stypendium szkolne. Nowy wskaźnik zastąpił dotychczasowy dotyczący liczby osób pobierających zasiłki okresowe.
Wskaźnik dotyczący liczby uczniów, którym przyznano stypendium szkolne, jest niezbędny do ustalenia wysokości dotacji przyznanej na pomoc materialną dla uczniów.
Ministerstwo Edukacji Narodowej, w tym zakresie, korzysta z danych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego do Systemu Informacji Oświatowej.
Nadmieniam, że szczegółowe informacje o liczbie uczniów, którym przyznano stypendia szkolne, zostały przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej również w sprawozdaniach z realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w 2018 r.

Z analizy danych przedstawionych w sprawozdaniach wynika, że w przypadku większości gmin, występują bardzo duże różnice pomiędzy danymi zamieszczonymi w Systemie Informacji Oświatowej, a danymi przedstawionymi w sprawozdaniach przekazanych do MEN.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację liczby uczniów, którzy otrzymali stypendia szkolne o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2017/2018.
Przesłane dane będą stanowiły podstawę do ustalenia wysokości dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla jednostek samorządu terytorialnego.

Weryfikację proszę przekazać wg wzoru stanowiącego załącznik do pisma (proszę wydrukować tylko wiersze nagłówkowy oraz dotyczący Państwa Gminy) podpisanego przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta (ew. osoby przez niego upoważnionej) w terminie do dnia 25 lipca 2019 roku (decyduje data wpływu do KO).

Załączniki

Tabela - stypendia szkolne - plik .xls
Data: 2019-07-22, rozmiar: 229 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter