20 października 2017

Dofinansowanie kształcenia młodocianych – weryfikacja potrzeb

Rzeszów-2017-10-20

ZBF.3145.34.2017.MD

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

W nawiązaniu do zawartego porozumienia w sprawie trybu przekazywania środków w 2017 roku z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zwracam się z uprzejmą prośbą o ostateczne, rzetelne zbilansowanie potrzeb w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2017 roku i ich weryfikację według stanu na dzień 20 października 2017 roku.

W tym celu proszę o sporządzenie załącznika nr 2 do zawartego porozumienia. Na tej podstawie sporządzony zostanie wykaz przewidywanych braków lub oszczędności środków Funduszu Pracy niezbędnych do wykorzystania przez gminy w 2017 roku.

Informację proszę sporządzić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2017 roku i przekazać na adres mailowy: dmachaj@ko.rzeszow.pl lub faksem na numer: 17-867-19-54. Wymagana jest też wersja papierowa.

Proszę również o przekazywanie informacji negatywnych.

Załącznik – Formularz zweryfikowane potrzeby MS Word

Formularz zweryfikowanych potrzeb – plik MS WORD

wz. PODKARPACKIEGO
KURATORA OŚWIATY

Stanisław Fundakowski
Wicekurator Oświaty