1 czerwca 2022

Informacja dotycząca wydawania przez PKO opinii w sprawie planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych

Rzeszów, 2019-07-09

PiP.540.22.2019

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
województwa podkarpackiego

Informacja dotycząca wydawania przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty opinii
w sprawie planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego

I. Podstawa prawna:

  1. 32 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996
    z późn. zm.);
  2. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

II. Postanowienia ogólne:

  1. Wniosek o wydanie przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty opinii na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) wraz z wymaganą dokumentacją można złożyć w kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 (pokój 113a) lub przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów lub doręczyć za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP /KOrzeszow/skrytka
  2. Wniosek wraz z załączoną dokumentacją winien być opatrzony pieczęcią i podpisem uprawnionej osoby.
  3. Opinia Podkarpackiego Kuratora Oświaty dotyczy oceny zgodności przedłożonego planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z warunkami określonymi w art. 32 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe.

III. Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie opinii w sprawie zgodności planu sieci planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego z warunkami określonymi w art. 32 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, wraz z uzasadnieniem.
  2. Projekt uchwały rady gminy w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego.
  3. Wypełniony wzór nr 1, stanowiący załącznik do wyżej wymienionej informacji.

Podkarpacki Kurator Oświaty wydaje opinię w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku wraz
 z wymaganą dokumentacją. W przypadku, gdy dokumentacja przesłana przez organ prowadzący jest niekompletna, Podkarpacki Kurator Oświaty może wystąpić o jej uzupełnienie z określeniem terminu dokonania tej czynności.

Podkarpacki Kurator Oświaty

     Małgorzata Rauch

 

Załączniki

WZÓR nr 1 - obowiązuje od 1 czerwca 2022 r.
Data: 2022-06-01, rozmiar: 136 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter