2 lipca 2020

Informacja o wysokości przewidywanych kwot dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków losowych w okresie od września do grudnia 2020 roku

Rzeszów, 2020-07-02

ZBF.3122.1.5.2020

 

Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
w województwie

W nawiązaniu do pisma Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2020 r., znak: DWKI-WWR.419.17.2020.KK, przekazuję informację o wysokości przewidywanych kwot dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków losowych w okresie od września do grudnia 2020 roku, dla poszczególnych gmin w wysokości naliczonej przez MEN.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację naliczonej dotacji do realnego zapotrzebowania na środki na stypendia i zasiłki szkolne, z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 70 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020, poz. 17 z późn. zm.), gmina powinna wskazać kwotę środków własnych zaplanowanych na realizację tego zadania.

Weryfikację proszę przekazać wg wzoru stanowiącego załącznik do pisma (proszę wydrukować tylko wiersze nagłówkowy oraz dotyczący Państwa Gminy) podpisanego przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta (ew. osoby przez niego upoważnionej) w terminie do dnia 6 lipca 2020 roku do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do KO).

Z uwagi na bardzo krótki termin przekazania informacji zwrotnej, dane można przekazać w ww. terminie na adres mailowy: abaran@ko.rzeszow.pl. Jednakże niezbędne jest przekazanie jej w formie tradycyjnej lub za pośrednictwem platformy e-PUAP z podpisem kwalifikowanym.

Podkarpacki Kurator Oświaty

      Małgorzata Rauch

Podział środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych – wrzesień – grudzień 2020 – plik MS Excel

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter