14 sierpnia 2019

Informacja o wysokości przewidywanych kwot dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków losowych

Rzeszów, 2019-08-14

ZBF.3122.5.7.2019

Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
w województwie

W nawiązaniu do pisma Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2019 r., znak: DWKI-WWR.419.13.2019.JB, przekazuję informację o wysokości przewidywanych kwot dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków losowych w okresie od września do grudnia 2019 roku, dla poszczególnych gmin w wysokości naliczonej przez MEN.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację naliczonej dotacji do realnego zapotrzebowania na środki na stypendia i zasiłki szkolne, z zastrzeżeniem, że gmina powinna wskazać kwotę środków własnych zaplanowanych na realizację tego zadania.

Jednocześnie informuję, że od 26 marca 2019 r. obowiązuje  nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji (Dz. U. z 2019, poz. 554).

Rozporządzenie wprowadziło nowy wskaźnik, określający liczbę uczniów, którym przyznano stypendium szkolne. Nowy wskaźnik zastąpił dotychczasowy dotyczący liczby osób pobierających zasiłki okresowe.

Na podstawie ww. rozporządzenia Ministerstwo Edukacji Narodowej po raz pierwszy dokonało podziału środków na stypendia i zasiłki szkolne w oparciu o dane SIO, zweryfikowane przez gminy, które wskazały  liczbę uczniów, którym przyznano stypendium szkolne

Weryfikację proszę przekazać wg wzoru stanowiącego załącznik do pisma (proszę wydrukować tylko wiersze nagłówkowy oraz dotyczący Państwa Gminy) podpisanego przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta (ew. osoby przez niego upoważnionej) w terminie do dnia 6 września 2019 roku (decyduje data wpływu do KO).

wz. Podkarpackiego Kuratora Oświaty

         Stanisław Fundakowski
           Wicekurator Oświaty

Załączniki

Tabela IX-XII
Data: 2019-08-14, rozmiar: 52 KB