4 września 2019

PILNE! Informacje dot. aktualizacji wniosków o dotację podręcznikową

Rzeszów 2019-09-04

ZBF.3122.33.2019

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
w województwie

W ślad za pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej, zobowiązującym Wojewodów do dokładnego przeanalizowania składanych przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przypomina, że łączna kwota środków budżetu państwa przeznaczonych na sfinansowanie wyposażenia szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, nie może przekroczyć limitu określonego w art. 120 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Zgodnie z  art. 58 ust. 7 i 8 szkoła oraz jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek aktualizacji wniosku w przypadku zmiany prognozowanej liczby uczniów w danych klasach lub zmiany wyników postępowania rekrutacyjnego do tych szkół w terminie odpowiednio do 10 września i 15 września (decyduje data wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie). Zatem, uprzejmie Państwa prosimy o ponowną analizę złożonych wniosków o udzielenie dotacji celowej oraz ich aktualizację, w przypadku zmiany prognozowanej liczby uczniów.

Zgodnie z art. 58 ust. 10 ww. ustawy, jeżeli w wyniku aktualizacji wniosku okaże się, że wnioskowana kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu, jednostka samorządu terytorialnego, w terminie 5 dni od dnia złożenia aktualizacji, zwraca wojewodzie kwotę dotacji, równą różnicy między kwotą, którą jednostka samorządu terytorialnego otrzymała, a kwotą wynikającą z aktualizacji.

Przypominamy również, że zmiana liczby uczniów wynikająca jedynie z faktu przenoszenia uczniów pomiędzy szkołami w sytuacji, gdy łączna liczba uczniów uprawnionych do otrzymania podręczników w szkołach z obszaru danej jednostki samorządu terytorialnego nie uległa zmianie, nie może powodować wnioskowania o dodatkowe środki.

Dodatkowo, zwracamy się z uprzejma prośbą o aktualizację wniosków oraz dokonanie zwrotu środków również w przypadku, gdy nie uległa zmniejszeniu liczba uczniów, ale po zakupie wszystkich potrzebnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych stwierdzono nadwyżkę środków, której nie zamierzają Państwo wykorzystać w bieżącym roku budżetowym.

W załączeniu przekazujemy również tabelę dotyczącą liczby oddziałów klas (bez oddziałów specjalnych) w Państwa JST z prośba o jej uzupełnienie i przesłanie na adres mdrzal@ko.rzeszow.pl w terminie do 15 września br.

Podkarpacki Kurator Oświaty

      Małgorzata Rauch

Załączniki

informacja o liczbie oddziaów
Data: 2019-09-04, rozmiar: 12 KB