11 czerwca 2019

Informacje dotyczące dotacji podręcznikowej

Rzeszów 2019-06-11

ZBF.3122.23.2019

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
w województwie

            Kuratorium Oświaty w Rzeszowie informuje, że łączna kwota środków budżetu państwa przeznaczonych na sfinansowanie wyposażenia szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w  zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe nie może przekroczyć limitu określonego w art. 120 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Zatem, uprzejmie Państwa prosimy o wnikliwą analizę składanych wniosków o udzielenie dotacji celowej.

Zgodnie z art. 58 ust. 10 ww. ustawy, jeżeli w wyniku aktualizacji wniosku jednostki samorządu terytorialnego okaże się, że wnioskowana kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu, a dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji wniosku, jednostka samorządu terytorialnego, w terminie 5 dni od dnia złożenia aktualizacji, zwraca wojewodzie kwotę dotacji, równą różnicy między kwotą, którą jednostka samorządu terytorialnego otrzymała, a kwotą wynikającą z aktualizacji.

Dodatkowo przypominamy, że składając informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej, w części dotyczącej refundacji szkoły powinny podawać kwoty wynikające z realnie poniesionych wydatków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych
i ćwiczeniowych. Łączna kwota dotacji przyznana z tytułu refundacji nie powinna być wyższa niż kwota niezbędna na sfinansowanie dotowanego zadania, w przeciwnym wypadku należy uznać, iż dotacja została pobrana w nadmiernej wysokości.

W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 767), od 2018 roku obowiązuje nowy rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, a więc wszystkie wydatki przeznaczone na ten cel (również w zakresie zapewnienia odpowiedniego kompletu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych) powinny być klasyfikowane w ww. rozdziale.

Jednakże należy zauważyć, iż zwrot jednostkom samorządu terytorialnego środków poniesionych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (refundacja wydatków) przekazywany w formie dotacji z budżetu państwa stanowi dochód danej jednostki samorządu terytorialnego i o sposobie jej wydatkowania decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. O ile środki te nie zostaną ponownie wydatkowane na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych celem zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, jednostka samorządu terytorialnego może wystąpić o ujęcie ich w innej klasyfikacji budżetowej niż rozdział 80153.

Jednocześnie pragniemy zwrócić Państwa uwagę na kwestie związane z rozliczeniem dotacji udzielonej w roku bieżącym jednostkom samorządu terytorialnego, a następnie przyznanej przez jednostki samorządu terytorialnego dotychczasowym gimnazjom prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne lub dotychczasowym gimnazjom niepublicznym, które funkcjonują jako samodzielne szkoły do 31 sierpnia 2019 r., w zakresie kwot refundacji wydatków.

W związku z tym, że szkoły te kończą swoją działalność w terminie wcześniejszym niż termin rozliczenia dotacji określony w art. 59 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o  finansowaniu zadań oświatowych właściwe jednostki samorządu terytorialnego powinny od ww. szkół pozyskać do końca sierpnia 2019 r. informacje pozwalające na prawidłowe i terminowe rozliczenie środków z dotacji.

Na koniec przypominamy, że zgodnie z § 8  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 574), wnioski o udzielenie dotacji należy składać w postaci:

  • papierowej i elektronicznej ( na adres mdrzal@ko.rzeszow.pl ) albo
  • elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Dodatkowych informacji udziela Pani Mariola Drzał – inspektor Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, nr telefonu: 17 867 11 11.

wz. PODKARPACKIEGO
 K
URATORA OŚWIATY

 Stanisław Fundakowski
WICEKURATOR OŚWIATY