23 czerwca 2020

Pomoc w związku ze szkodami spowodowanymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi – przypomnienie o programie

ZBF.3122.30.1.2020

KURATORIUM OŚWIATY
W RZESZOWIE

Rzeszów, 2020-06-23

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uprzejmie przypomina, o możliwości pomocy  dzieciom i uczniom  z terenów objętych negatywnymi skutkami klęsk atmosferycznych, w ramach Rządowego  programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021 r. (Uchwała nr 50/2019 Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r.). 

Program zakłada udzielenie wsparcia dzieciom i uczniom w następujących formach:

 1. Pomoc w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne będzie udzielana dzieciom realizującym w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 do szkół wszystkich typów, kształcącym się w tych szkołach w formie dziennej, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości do 6.000 zł w związku ze stratami poniesionymi odpowiednio w 2019, 2020 r. lub 2021 r. w wyniku wystąpienia nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych.Zasiłek losowy jest świadczeniem pieniężnym, którego wysokość dla jednego dziecka lub ucznia wynosi:
  • 500 zł – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego w wysokości do 3000 zł;
  • 1000 zł – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego w wysokości powyżej 3000 zł.
 1. Pomoc w formie nieodpłatnego wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego będzie udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 do szkół wszystkich typów, kształcącym się w tych szkołach w formie dziennej, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3.000 zł w związku ze stratami poniesionymi odpowiednio w 2019, 2020 r. lub 2021 r. w wyniku wystąpienia żywiołu,.Jeżeli decyzja w sprawie przyznania zasiłku celowego nie została wydana przed zakwalifikowaniem ucznia do wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego, pomocy w formie wyjazdu terapeutyczno udziela się na podstawie oświadczenia o stratach poniesionych odpowiednio w 2019, 2020 r. lub 2021 r., złożonego przez rodziców ucznia (opiekunów prawnych), rodziców zastępczych, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletniego ucznia, które potwierdza wójt (burmistrz, prezydent miasta) w zakresie:
  • wystąpienia żywiołu w miejscu zamieszkania rodziny ucznia oraz
  • szacunkowego rozmiaru strat, uprawniającego do otrzymania zasiłku celowego w wysokości powyżej 3000 zł.
 1. Pomoc w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych udziela się dzieciom realizującym w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 do klas I-III szkoły podstawowej lub klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 do szkół wszystkich typów kształcącym się w tych szkołach w formie dziennej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3.000 zł w związku ze stratami poniesionymi odpowiednio w 2019, 2020 r. lub 2021 r. w wyniku wystąpienia żywiołu.Pomocy w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych udziela się tym uczniom, którzy nie korzystają z wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych.

  Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu zawarte są w wymienionej na wstępie Uchwale Nr 50/2019 Rady Ministrów z 6 czerwca 2019 r. oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach  2019-2021 (Dz. U. z 2019, poz. 1075)

  W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o bieżące przekazywanie informacji o występujących potrzebach w omawianym zakresie, nie później jednak niż do dnia 24 września 2020 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Kuratorium).

  Związane jest to z koniecznością przekazania informacji zbiorczej z województwa w terminie umożliwiającym wystąpienie Ministra Edukacji Narodowej do Ministra Finansów do 30 września o uruchomienie środków z rezerwy celowej, w wyniku którego następuje zwiększenie planu wydatków wojewodów, umożliwiające uruchomienie środków dla gmin – zgodnie z art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z  2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Załączniki

Wzór formularza
Data: 2020-06-23, rozmiar: 11 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter