10 sierpnia 2017

Powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej

Rzeszów 2017-06- 07

ERA.544.158.2017

                    

Powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku w sprawie uzgodnienia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki na podstawie art. 36a ust.  1 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 1 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ.U. z 2017 r., poz. 59)

potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię :

 1. uchwały rady szkoły lub placówki w sprawie opinii (pozytywna, negatywna) dotyczącej powierzenia stanowiska, treść opinii,
 2. uchwały rady pedagogicznej w sprawie opinii (pozytywna, negatywna) dotyczącej powierzenia stanowiska (z informacją ilu członków liczy rada pedagogiczna, ilu uczestniczyło w posiedzeniu, ilu głosowało za, przeciw, ilu się wstrzymało, sposób głosowania zgodnie        z Regulaminem Rady Pedagogicznej), treść opinii,
 3. dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych z zakresu zarządzania lub świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zarządzania oświatą,
 4. posiadania co najmniej pięcioletniego stażu pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletniego stażu pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 5. aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 6. oceny pracy (co najmniej dobrej) w okresie ostatnich 5 lat pracy lub dorobku zawodowego      w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę      w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
 7. zaświadczenia lekarskiego o spełnianiu warunków zdrowotnych niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora,
 8. oświadczeń złożonych przez kandydata ( mogą być oryginały) :
  1. że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  2. że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  4. o dopełnieniu obowiązku,  o którym mowa w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października  2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa   z lat 1944-1990  oraz treści tych dokumentów – dotyczy kandydata na dyrektora szkoły publicznej,
  5. że nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  6. że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych   – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  7. że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.)

USTAWA  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 października 2009 r.            w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r. nr 184, poz. 1436)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r. nr 60, poz. 373)

UWAGA !

Proszę nie dołączać kopii dowodu osobistego.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter