17 października 2019

Prośba o zebranie informacji o kontach Stypendystów Prezesa Rady Ministrów

Rzeszów 2019-10-17

ZBF.3140.13.2019

Państwo Dyrektorzy Szkół
w których uczniowie otrzymali
Stypendia Prezesa Rady Ministrów
dla uczniów szczególnie uzdolnionych
na rok szkolny 2019/2020

W związku z zatwierdzeniem przez  Prezesa Rady Ministrów listy kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020 – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zwraca się z uprzejmą prośbą o zebranie od stypendystów w Państwa szkołach numerów rachunków bankowych uczniów lub ich rodziców (z podaniem imienia i nazwiska właściciela konta oraz imienia i nazwiska stypendysty) i przesłanie ich w formie pisemnej do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w terminie do dnia
31 października 2019 roku.

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministra z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106 poz.890 z późn. zm.), stypendium Prezesa Rady Ministrów, wypłaca się na rachunek bankowy ucznia lub jego rodziców. Na wniosek ucznia lub jego rodziców stypendium może być wypłacane w inny sposób.

Przyznane stypendium w kwocie 300 złotych za jeden miesiąc, zostanie przekazane bezpośrednio z rachunku bankowego Kuratorium na wskazane konta bankowe uczniów lub ich rodziców w następujących terminach:

–  do 30 listopada 2019 roku za okres wrzesień – grudzień 2019 roku

– do 30 kwietnia  2020 roku za okres styczeń – czerwiec 2020 roku.

  wz. PODKARPACKIEGO
    KURATORA OŚWIATY

  Stanisław Fundakowski
WICEKURATOR OŚWIATY

Załączniki

stypendium-prm-oswiadczenie
Data: 2019-10-17, rozmiar: 45 KB