18 grudnia 2017

Rozliczenie dotacji udzielonych w 2017 roku, przeznaczonych na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej

Rzeszów, 2017-12-18

ZBF.3122.3.16.2017

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

Zgodnie z §7 zawartego porozumienia, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie dotacji udzielonych w 2017 roku, przeznaczonych na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Rozliczenie należy sporządzić na załączonych drukach i przedłożyć do Kuratorium w terminie do 15 stycznia 2018 roku.

Jednocześnie wyjaśniam, że ze względu na to, że jeden uczeń może korzystać z kilku form pomocy, w kolumnach dotyczących liczby świadczeniobiorców wiersz 1 nie stanowi sumy kolumny, ale należy wpisać liczbę osób korzystających z pomocy (wg nazwisk).

Ponadto proszę o sporządzenie sprawozdania zgodnie z ewidencją księgową (w groszach).

Sprawozdanie prosimy wysyłać bez pisma przewodniego.

W pola zaznaczone na druku kolorem wprowadzono formuły – wypełnią się automatycznie.

Podkarpacki Kurator Oświaty

Małgorzata Rauch

Rozliczenie roczne pomocy materialnej 2017

Informacja dodatkowa dot. realizacji stypendiów w 2017 roku