29 lipca 2021

Do JST: stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja dotacji za okres: od IX do XII

KURATORIUM OŚWIATY
W RZESZOWIE

Rzeszów, 2021-07-28

ZBF.3122.4.10.2021

Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
w województwie

W nawiązaniu do pisma Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 lipca 2021 r., znak: DWEW-WWR.419.8.2021.KK, przekazuję informację o wysokości przewidywanych kwot dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków losowych w okresie od września do grudnia 2021 roku, dla poszczególnych gmin w wysokości naliczonej przez MEiN.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację naliczonej dotacji do realnego zapotrzebowania na środki na stypendia i zasiłki szkolne, z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 70 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021, poz. 619 z późn. zm.), gmina powinna wskazać kwotę środków własnych zaplanowanych na realizację tego zadania (kolumna 8). Proszę również, aby podczas uzupełniania tabeli, wartości cyfrowe w kolumnach „5”, „6”, „7” były wypełnione wyłącznie w jednej z tych kolumn, w zależności od potrzeby zmniejszenia, zwiększenia lub zachowania kwoty zaproponowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (pozostałe komórki należy pozostawić bez wypełnienia).

Jednocześnie informuję, że 1 stycznia 2022 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1296), w którym zostały określone nowe kryteria dochodowe.

Weryfikację proszę przekazać wg wzoru stanowiącego załącznik do pisma (proszę wydrukować tylko wiersze nagłówkowy oraz dotyczący Państwa Gminy) podpisanego przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta (ew. osoby przez niego upoważnionej) w terminie do dnia 6 sierpnia 2021 roku (decyduje data wpływu do KO).

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
Małgorzata Rauch

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter