5 kwietnia 2024

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” w 2024 roku – terminy składania wniosków

RW.531.3.3.2024.GT                                                                             

Szanowni Państwo
Organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe
Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych
w województwie podkarpackim

w związku z publikacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024–2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2024 r. poz. 91) informujemy o podstawowych założeniach ww. Programu.

Program skierowany jest do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.
Ze wsparcia w programie wyłączone są szkoły, w których dofinansowano realizację zadań na podstawie modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie w wysokości:

  1. 80 000,00 zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek szkolnych;
  2. 25 000,00 zł – na adaptację i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Przewidziany jest obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20% środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania w Programie.

W myśl cytowanego wyżej rozporządzenia, wydatki ponoszone z dotacji na zadania związane z realizacją Programu muszą stanowić wydatki bieżące organów prowadzących szkoły, a zatem nie mogą być środkami inwestycyjnymi.

Zgodnie z procedurą Programu, termin przekazywania przez szkoły wymaganych danych do organu prowadzącego upływa 15 kwietnia 2024 r., natomiast składania wniosków organów prowadzących do wojewody właściwego ze względu na siedzibę szkoły objętej wnioskiem 30 kwietnia 2024 r.

Datą decydującą o dochowaniu terminu 30 kwietnia 2024 r., o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania  w latach 2024–2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (poz. 91) jest data wpływu do Kuratorium, a nie data stempla pocztowego.

Jednocześnie informuję, że szczegółowe informacje dotyczące modułu 3 programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, w tym aktualne informacje o programie (m.in. dokument programowe, wzory wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i wskaźniki na 2024 r. wyliczone dla każdej jednostki samorządu terytorialnego), dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Załącznik nr 1 znajduje się w RSIO w zakładce Programy Rządowe – zał.1 Wykaz Szkół… – proszę wypełnić, wygenerować PDF, wydrukować, opieczętować, podpisać i dołączyć do wniosku.

Wnioski należy składać korespondencyjnie – przesyłając ofertę na adres:

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów,

z dopiskiem na kopercie: – „Posiłek w szkole i domu – moduł 3”.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty

  Dorota Nowak-Maluchnik

 

Kontakt:

Informacje merytoryczne:
Grażyna Tereszkiewicz
mail: gtereszkiewicz@ko.rzeszow.pl
tel.: 17 867 11 02

Informacje techniczne:
Piotr Prajzner
mail: pprajzner@ko.rzeszow.pl
tel.: 17 867 11 46

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter