14 listopada 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – nabór wniosków

Rzeszów, 2019-11-14

WiJ.531.1.11.2019

Organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły
i biblioteki pedagogiczne z terenu województwa podkarpackiego
Dyrektorzy szkół i bibliotek pedagogicznych

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam o zbliżających się terminach składania wniosków w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, na rok 2020 Program dotyczy wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Celem Priorytetu 3 Programu jest m. in. wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa a także uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), w szczególności lektur szkolnych.

  1. Do dnia 31 października 2019 r. 6 grudnia 2019 r. dyrektor szkoły lub dyrektor biblioteki pedagogicznej składa do organu prowadzącego wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
  2. Do dnia 20 listopada 2019 r. 12 grudnia 2019 r. organ prowadzący szkołę lub bibliotekę pedagogiczną występuje do wojewody z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego (decyduje data wysłania wniosku do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie).

Informacja dla organu prowadzącego dotycząca złożenia wniosku:

Należy wejść na stronę 

https://ko.rzeszow.pl/app/rsio/nprc_formularz

Po wypełnieniu danych szkoły/biblioteki wnioskującej o dofinansowanie należy dodać szkołę do zestawienia.

Po wypełnieniu zestawienia (obejmującego wszystkie szkoły/biblioteki wnioskujące
o dofinansowanie) proszę ściągnąć plik PDF a następnie wydrukować, podpisać, opieczętować i dołączyć do Wniosku organu prowadzącego szkołę/bibliotekę pedagogiczną, a następnie dostarczyć do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Dodatkowo prosimy o przesłanie zestawienia za pomocą przycisku E-mail.

Szkoła wchodząca w skład zespołu szkół, która nie otrzymała dofinansowania w ramach Programu może składać wniosek, jeżeli w jej strukturze funkcjonuje odrębna biblioteka. 

Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa jest zapewnienie przez organ prowadzący własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego z przeznaczeniem na zakup książek wynosi:

Kryterium Maksymalna
wysokość
wsparcia
finansowego
Wkład własny
organu
prowadzącego
(minimum 20%)
Koszt całkowity zadania
(wsparcie finansowe + wkład własny)
szkoły, w których liczba uczniów
wynosi do 70 uczniów
2 480 zł 620 zł 3 100 zł
szkoły, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170 uczniów 4 000 zł 1 000 zł 5 000 zł
szkoły, w których liczba uczniów
wynosi więcej niż 170 uczniów
12 000 zł 3 000 zł 15 000 zł
biblioteki pedagogiczne 4 600 zł 1 150 zł 5 750 zł

Uprzejmie przypominam, że organ prowadzący weryfikuje wnioski złożone przez szkoły/biblioteki pedagogiczne, pod kątem prawidłowości zawartych w nich danych, a w szczególności w zakresie tego, czy dla danej szkoły/biblioteki pedagogicznej wniosek składany jest po raz pierwszy czy ponownie (ponownie oznacza, że wniosek dla danej szkoły/biblioteki pedagogicznej był już składany, ale szkoła/biblioteka pedagogiczna nie otrzymała wsparcia finansowego). Jednocześnie proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność składanych wniosków, gdyż ocenie nie będą podlegać wnioski niepełne lub złożone po terminie. Przypominam również, że organ prowadzący może jednokrotnie otrzymać wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych szkół lub bibliotek pedagogicznych objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.

Wnioski w FORMIE PAPIEROWEJ wraz z zestawieniem finansowym można składać:

  • osobiście w godz. 8.00 – 15.30 w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 
    przy ul. Grunwaldzkiej 15, z dopiskiem na kopercie:  „NarodowyProgram Rozwoju Czytelnictwa”,
  • korespondencyjnie – przesyłając wniosek na adres:  KuratoriumOświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, z dopiskiem na kopercie:  „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

 

Pliki do pobrania:

Wniosek dyrektora szkoły, biblioteki pedagogicznej

Wniosek organu prowadzącego szkołę, bibliotekę pedagogiczną

Oświadczenie organu prowadzącego

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter