2 sierpnia 2018

KOMUNIKAT Podkarpackiego Kuratora Oświaty


PiP.580.23.1.2018

w sprawie: Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół/placówek doskonalenia nauczycieli

W związku z wejściem w życie  z  dniem  1 września 2018 roku zmian w przepisach  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczyciela,  Podkarpacki Kurator Oświaty,  jako organ nadzoru pedagogicznego  nad szkołami i placówkami oświatowymi na terenie województwa podkarpackiego,  w porozumieniu z organami prowadzącymi te szkoły/placówki zobowiązany jest ustalić Regulaminy  określające wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół/placówek doskonalenia nauczycieli.

W związku z powyższym, opublikowano na stronie internetowej http://www.ko.rzeszow.pl/ i przesłano do organów prowadzących szkoły/placówki doskonalenia nauczycieli projekty Regulaminów w celu uzgodnienia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z  art. 6a ust. 18 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) – jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku placówek doskonalenia nauczycieli – kurator oświaty, nie uzyska porozumienia z organem prowadzącym szkołę albo placówkę doskonalenia nauczycieli w sprawie regulaminu, o którym mowa w art. 6a ust. 16 i 17 tejże ustawy, regulamin ten ustala odpowiednio organ sprawujący nadzór pedagogiczny albo kurator oświaty.

Podkarpacki Kurator  Oświaty

       Małgorzata Rauch

 

Regulamin określający wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół

Regulamin określający wskaźniki oceny pracy dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter